Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het alcoholvraagstuk.

O C3

dwaalt onder de menschen een vijand rond, die hun meer schade doet dan oorlog en besmettelijke ziekten, aardbeving en vulkanische uitbarstingen. Want hij draagt het masker WSBM van den vriend en weldoener en brengt zijne slachtoffers ■IfillF? 'n ^en waan ^un vreugde te bereiden en hunne zorgen /BiImfe we^ te nemen- Dit is de alcohol.

In onzen critischen, opheklerenden en strijdlustige» tijd is echter eindelijk ook tegen dezen vijand de strijd ^ ,n ^ ontbrand en over de geheele linie aangebonden. Het is nog niet lang geleden, dat het alcoholvraagstuk door de groote massa als een stokpaardje van een klein aantal menschenschuwe en het leven vijandig gezinde dweepers werd aangezien en dientengevolge met bespotting werd overladen. Ook de dagbladpers nam eene afwijzende houding aan, voor zoover zij zich nog daarmede bezig hield. Heden is echter, dank zij de onvermoeide propaganda der tegenstanders van den alcohol, de eens uitgelachen geheel onthouders, in breede kringen der bevolking van de meeste beschaafde landen, de waarheid over het karakter van den alcohol doorgedrongen, zoodat de anti-alcoholisten reeds een belangrijk leger van overtuigde strijders vormen.

Wat is nu de waarheid omtrent den alcohol?

Is het een voedingsmiddel? Een kracht- en warmteverschaffer? Een geestopwekker? Een trooster? Een goede gezelschaphouder? Wij zullen zien!

Wij weten, dat alcohol*) in ons lichaam verbrandt, dus materiaai voor de stofwisseling levert. Daardoor wordt hij echter nog geen voe-

*) Onder alcohol verstaat men alle alcoholische dranken, dus bier, wijn, alle soorien brandewijn, likeuren, vruchtenwijnen, alle soorten bier inclusive stout en witbier

Sluiten