Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewust wordt. Uit deze verhoogde warmteafgifte is het bekende feit te verklaren, dat dronken personen zoo licht aan bevriezen zijn blootgesteld, zelfs bij geringe koude. Hun eigen warmte is juist zoo sterk afgenomen, dat zij aan de temperatuur van buiten geen tegenwicht meer biedt.

Men zal nu vragen: Waar blijft dan echter de bekende verwarming van aan koude lijdende personen na het gebruik van alcoholische dranken ? Gewis voelen zij zich warmer worden, doch dit warmtegevoel is zelfbedrog, dat juist daardoor ontstaat, omdat het warme bloed in grootere hoeveelheid door de uitgezette bloedvaten der huid gaat stroomen.

Tot de verlammingsverschijnselen, die gewoonlijk eveneens als opwinding worden opgevat, behoort, ook de verdooving van het gevoel van moeheid. De bekende tegenstander van den alcohol, Professor Bunge uit Bazel, zegt hierover: „Het is een ingeworteld idee, dat alcohol aan den vermoeide nieuwe kracht en inspanning zou kunnen geven. Het gevoel van moeheid is de veiligheidsklep aan onze machine. Wie dit gevoel van moeheid verdooft om door te werken, staat gelijk met dengene, die met geweld de klep afsluit om de machine meer hitte te doen geven.

,,De dwaling, dat alcohol aan de vermoeiden nieuwe krachten verleent, wordt juist voor de talrijkste volksklasse zeer noodlottig. De arme lieden, wier inkomen voor een menschwaardig bestaan toch al niet toereikend is, worden door dit vooroordeel er toe verleid een beduidend gedeelte van hun verdienste voor alcoholische dranken uit te geven, inplaats voor rijkelijk en smakelijk voedsel, dat hun alleen de kracht voor hun zwaren arbeid geven kan.

„Dat dit vooroordeel over de versterkende werking van den alcohol niet uit te roeien is, blijkt uit de ondervindingen der gewoonheidsdrinkers. Wie eenmaal aan het regelmatig gebruik van alcohol gewend is, is inderdaad door den alcohol tot meer in staat, dan hij bij eene plotselinge, volkomen onthouding zou zijn. Het is hetzelfde verschijnsel, als bij degenen, die aan morphine zijn verslaafd, welke ook eerst dan lust tot werken bekomen, wanneer zij het voor gezonden verdoovende vergift innemen. De schijnbare versterking is echter slechts de uitdrukking van een door de vergiftige uitwerking abnormaal geworden organisme.

,,Het beste wordt de volkomen nutteloosheid, zelfs schadelijkheid ook van het geringste alcoholgebruik bewezen door de duizendvoudige proefnemingen, die bij de verzorging van legers zijn gedaan- en die reeds bewezen hebben, dat de soldaten in oorlogs- en vredestijd, in alle klimaten, bij hitte, regen en koude alle vermoeienissen der inspannendste marschen het best verdragen, wanneer men hun alle alcoholische dranken volkomen onthoudt."

Al deze ervaringen gelden niet alleen voor soldaten, doch eveneens

Sluiten