Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebracht en dan smadelijk in den steek gelaten. Dezelfde mannen, die niet in staat zijn hunne eigen driften te beheerschen, en de geraffineerdste middelen der overreding en overrompeling aanwenden om hun wil door te drijven, hebben de vermetelheid om met verachting en spot op hunne slachtoffers neer te zie 1, welker tegenstand te breken hen moeite genoeg heeft gekost.

En wat is het gevolg van deze onverantwoordelijke handelwijze? De ongelukkigen, die zich lieten misleiden, worden door hunne familieleden verstooten, verliezen hun steun en bescherming en staan alleen zonder hulp en raad. Daar in de meeste gevallen ook de gewetenlooze verleider, zonder zich iets van de ellende van zijn slachtoffer aan te trekken, stil van het tooneel verdwijnt, is de gewone afloop zelfmoord of overgang tot de prostitutie, of'afdrijving der vrucht of kindermoord. Slechts weinigen zijn maatschappelijk of geestelijk in staat zich alleen staande te houden, zonder onder te gaan.

Het statistisch vastgestelde feit, dat het grootste aantal geprostitueerden uit vroegere dienstmeisjes bestaat, vindt zijn oorzaak bijna uitsluitend in de verleiding. Er zijn immers ontelbare huizen, waarvan de mannelijke gezinsleden het vrouwelijk huispersoneel voor vogelvrij aanzien, dat zij met list en geweld belagen, totdat zij hun doel bereikt hebben. Hier is deze handelwijze dubbel verwerpelijk en gemeen, omdat het dienstpersoneel een rechtmatige aanspraak op de bescherming van het huisgezin heeft, in welks dienst het staat.

Het toezicht op de geprostitueerden door de zoogenaamde zedenpolitie staat eveneens in groote tegenspraak met het rechtvaardigheidsgevoel, d. w. z. met het in hoogsten zin zedelijk voelen. Ter motiveering voor de zedencontröle met hare lichamelijke onderzoekingen dient het voorkomen der besmetting van geslachtsziekten. Dus ook hier de eenzijdige verdeeling van licht en schaduw bij het beoordeelen eener door twee personen uitgevoerde handeling! De eenvoudigste billijkheid verlangt, dat niet alleen het vrouwelijk gedeelte aan een lichamelijk onderzoek wordt onderworpen, doch eveneens het mannelijke, daar in vele gevallen niet de vrouw, doch de man de bron der besmetting is.

Er bestaat nu eenmaal op het gansche gebied van het geslachtsleven de dubbele moraal, die iedere geslachtelijke handeling van den man, zelfs die ten koste van het noodlot van een mensch wordt uitgevoerd, voor geoorloofd en onbedenkelijk houdt, doch die der vrouw, welke toch eerst door hem daartoe is aangezet, voor eerloos en misdadig verklaart. Deze dubbele moraal is echter in de hoogste mate onzedelijk en dient zeer krachtig te worden bestreden.

Onvoorwaardelijk moet geeischt worden, dat het buitenechte-

Sluiten