Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

metaaldraadlampen hebben bijna in 't geheel geen warmteuitstraling — sluit deze lamp aan de electrische leiding aan en houdt ze dan tamelijl dicht bij de pijnlijke plaats. Reeds na eene korte bestraling wordt d( pijn minder. Men moet echter bij deze behandeling zeer voorzichtig zijn, omdat de huid niet al te lang aan de belichting mag worden bloot gesteld. ^

Schoonheidsmiddelen.

Het streven om schoonheid te verwerven en deze te behouden is eene den mensch aangeboren eigenschap, voortspruitende uit het verlangen om zich tegenover de omgeving zoo gunstig mogelijk voor te doen. De verzorging der schoonheid valt echter in hoofdzaak samei: met die der gezondheid, niet alleen met betrekking tot alle levensomstandigheden, doch ook ten opzichte van de voeding en spijsvertering, var het geheele lichamelijke en geestelijke welzijn. Slechts weinigen vermogen deze waarheid te doorgronden en te begrijpen. De meesten gelooven door allerlei kleine maatregelen iets te kunnen bereiken en ondei deze omstandigheden ontmoet men op dit gebied oneindig veel dwalingen en de wonderlijkste, somtijds zelfs verderfelijke maatregelen. Schoonheidselixers zijn thans minder in gebruik, doch heden nog behoort het tot de welvoegelijkheid, vooral bij dames, op de waschtafel een menigte universeele middelen voorradig te hebben, die een goede teint en haargroei beloven. Men kan er echter zeker van zijn, op deze wijze de huid en haren vroegtijdig te ruïneeren, vooral door het gebruik van spiritus, lood, arsenicum of kwik bevattende zoogenaamde schoonheidsmiddelen. ^

Zweetafdrijvende middelen.

Zweeten bevrijdt den mensch, zoowel in gezonden als in zieken toestand, van de opgehoopte stofwisselingsproducten. Zweetbaden met koele nawasschingen verharden, d. w. z. zij maken de huid geschikter tot haar taak, om de warmte te reguleeren. Alle ziekten, die door verkoudheid ontstaan, rheumatiek, influenza, neuralgiën, alsmede ziekten, waarbij men op een goede stofwisseling bedacht moet zijn, jicht, suikerziekte, nierziekte, worden door rationeele zweetkuren gunstig beinvloed. In den laatsten tijd heeft men voor dit doel practische, gemakkelijke apparaten in den handel gebracht, waarmede men in de kamer te allen tijde een voortreffelijk zweetbad gereed kan maken. Lijders aan hartkwalen mogen zweetkuren slechts met de grootste voorzichtigheid ondergaan. Uitstekende gevolgen verkrijgt men met alle soorten zweetbaden, welke ten doel hebben om kunstmatig koorts te verwekken.

Sluiten