Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De giftvrije plantengeneeswijze.

Ieder school- en volksboek geeft opheldering over het vele nuttig gebruik der planten. Het is een vaststaand feit, dat het plantenrijk ons in de eerste plaats met voedsel verzorgt; het dierenrijk verschaft ons het in vleesch omgezette voedsel. Men kan werkelijk zeer goed zonder vleesch leven, gezond en krachtig zijn. Vele ongemakken: dyspepsie, galziekte, aambeien, aderspatten, lever- en maagkwalen, aderverkalking, rugpijn, maagzuur, beroerte en de neiging daartoe, worden tegengegaan; kortom een gewin aan levenskracht en arbeidslust verleent aan de vegetarische levenswijze een overwicht op de ziek

makende vleeschkost. .. .

Van even groote beteekenis is de plantengeneeswijze voor de ziekenbehandeling. Het gebruik van geneeskruiden is van den oertijd af van het eene op het andere geslacht overgegaan en heeft door alle tijden heen welke richting de leidende en officiëele geneeskunde ook steeds heeft ingeslagen, hare beteekenis, vooral bij de eenvoudigere en meer naar de natuur levende volksklassen, behouden.

Hulpmiddelen bij de kruidenkuur.

De homoeopathie.

De homoeopathie, eene door een onpartijdige proefneming aan te bevelen geneeswijze, die er naar streeft niet vele, doch slechts weinige maar deste werkdadiger middelen te geven, kan als een hulpmiddel bij de kruidenkuur worden beschouwd. De grondslag dezer geneeskunde berust op de beproeving der geneesmiddelen in gezonden toestand van het menschelijk lichaam. Daar nu tusschen de aldus beproefde geneesmiddelen en het te genezen bijzondere ziektegeval een zekere overeenkomst bestaat, wordt het geneesmiddel slechts in eene naar verhouding kleine hoeveelheid gebruikt. Op de kleinheid der dosis van het geneesmiddel berust echter niet het wezen der homoeopathie, doch op de juiste keuze van het middel.

De natuurgeneeswijze.

De biologie, de biologische geneeswijze.

Laatstgenoemde is de leer van het leven en der levensverschijnselen. De eerste beteekent hetzelfde als de natuurgeneeskunde. Terug tot de natuur! Deze kreet weerklinkt luider dan ooit! Maar wij denken er met aan van de voortbrengselen der beschaving afstand te doen. Genezing kan slechts door een geregeld functioneeren van alle ievensorganen worden bereikt. Ziekte is eigenlijk niets anders dan het streven naar genezing van de natuurkracht, die in ons is. e genezen z.jn: licht, lucht, water, dieet, beweging, massage, electnciteit rust en geloof. De natuurgeneeskunde behandelt den zieken mensch, proeft zijne krachten op te wekken en de verzwakte functien te ve -

sterken. •

Hoe worden de geneeskruiden gebruikt?

Voor volwassenen, die niet te zwak zijn, worden 2 eetlepels vol kruiden op y2 liter water 5—10 minuten gekookt, dan doorgezeefd,

Sluiten