Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kaken te brengen. Hiermee opent men gemakkelijk de mond.

Een groot deel van den mond kan trouwens bekeken worden zonder de kaken van elkaar te brengen, doordat men met een spatel (zie tig. 54) de wang van het tandvleesch aflicht; men beziet zoo de binnenkant van het slijmvlies, van wang en lippen, en het tandvleesch aan den voorkant.

Bovendien wordt herhaaldelijk de aandacht op de ziekten van de mondholte geleid, doordat het kind zelf over pijn klaagt. Maar het is noodig te bedenken, dat dit verschijnsel bij jonge kinderen dikwijls zal ontbreken.

Evenals bij andere ziekten van het jonge kind wordt men soms pas bij systematisch onderzoek op den goeden weg gebracht, en zoo komt het dikwijls voor, dat de moeder niet heeft opgemerkt, dat haar zieke kind een

. l i J _ 1 • 1 Pi J1 _ J. 1 J. 1_ * IC

monaonrsteKing neeit, en nat nee kiiiu zen Fig_ 54_ gpatel yoo]. geen teekenen van pijn in den mond heeft ()ndereoek van de getoond, zoodat eerst het onderzoek van den mondholte, medicus de stomatitis aan het licht brengt.

1. STOMATITIS.

Het is begrijpelijk, dat er bij de beschrijving van mondontstekingen een groot aantal verschillende vormen pleegt te worden onderscheiden, evenals dit voor de ziekten van de huid gebruikelijk is. Men kan de afwijkingen zoo nauwkeurig zien dat men geneigd is te meenen, dat elke mondontsteking, die er anders uitziet dan een andere, in werkelijkheid ook daarvan belangrijk verschilt. Dit bemoeilijkt de indeeling dezer aandoeningen. Bovendien is er een groote verwarring in de namen. Zoo is de naam stomatitis aphthosa aan tal van verschillende aandoeningen gegeven: ik heb gemeend goed te doen deze naam in het geheel niet te gebruiken, om aan deze verwarring niet mee te doen.

AETIOLOGTE.

Men moet allereerst de spruw, veroorzaakt door nesteling op het wangslijmvlies van de endomyces albicans, als geheel afzonderlijke aandoening van het mondslijmvlies beschrijven. Ook kan men de zeldzame vorm van stomatitis, die op een infectie met spirochaeten en fusiforme bacillen berust en als Plaut-Vincent

Sluiten