Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIEKTEN VAN DEN PHARYNX.

1. ANGINA.

AETÏOLOGIE EN PATHOGENESE.

Een acute ontsteking van de keel komt bij kinderen zeer frequent voor. Ze kan worden veroorzaakt door verschillende microörganismen. Ik houd hier de angina, die door diphtheriebacillen verwekt wordt, buiten bespreking (zie diphtherie Ic deel, blz. 32). Meestal behoort het microörganisme, dat men vindt, tot de groep der min of meer banale etteringsmicroben, soms zijn andere microben in grooten getale te vinden. Van de eerste groep zijn de anginae, die door streptococcen, staphvlococcen of pneumococcen. veroorzaakt worden, een voorbeeld, terwijl als vertegenwoordiger uit de tweede groep gekozen kan worden defusiforme bacil, de influenzabacil e. a.

Maar ook bij infectieziekten, waarvan het virus onbekend is, komt een angina in het begin van de ziekte herhaaldelijk voor, en behoort ze zelfs dikwijls tot de obligate symptomen, zooals bij de scarlatina, de rubeola e. a. infectieziekten. Bovendien kunnen _ meestal bij heel slappe kinderen — gangraeneuze ontstekingen van de keel het gevolg zijn van de woekering van

anaërobe bacteriën.

Ongetwijfeld is in vele gevallen de oorzaak van een angina, ook als men diphtherie, scarlatina en, andere typische besmettelijke ziekten steeds buiten rekening laat — toch een besmetting. Dit valt eiken medicus, die veel kinderen ziet, onmiddellijk op. Daarnaast komt evenwel hoogst waarschijnlijk een weder opleven van latent in de keel achtergebleven bacteries voor op dezelfde manier als dit bijv. van erysipelas bekend is. Wat de redenen zijn voor dit opleven der latente bacteries, is in elk bijzonder geval niet vast te stellen. In het algemeen kan men zeggen, dat vermoeienis, inademen van stof of bedorven lucht, misschien ook kouvatten tot het herleven der bacteries kunnen meewerken. Het is de algemeene ervaring, dat er zeer groote individuëele praedispositie bestaat voor het krijgen en telkens weer terugkeeren van een angina. Men zoekt dit, of wel in een plaatselijke

Sluiten