Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeer eenvoudig. Door afsluiting van den darm is zoowel van vloeibare inhoud als van gassen de passage belemmerd. Door de verhoogde peristaltiek van den darm boven de afsluiting, die meestal is uitgezet kan men gemakkelijk begrijpen dat de peristaltiek door de buikwand heen zichtbaar wordt.

Maar het slechte uitzien, de facies abdominalis, het braken, de hik en tal van andere verschijnselen zijn van toxische oorsprong en hoe is nu deze intoxicatie ontstaan?

Men heeft aanvankelijk gemeend, dat de verklaring daarvan heel eenvoudig was. Het was toch bekend, dat in de darminhoud vele vergiftige stoffen voorkomen, die voor het grootste deel door bacteries worden gevormd, en met de ontlasting verwijderd worden, voorzoover ze niet tot resorptie zijn gekomen of onschadelijk waren gemaakt door verdere splitsing en omzetting. Wat lag nu meer voor de hand, dan om te meenen, dat deze giftvorming toenam, zoodra de darminhoud stagneerde en de darmbacteries de gelegenheid hadden langer in te werken en dus meer toxische stoffen te vormen.

Er is evenwel een krachtig argument tegen deze opvatting aan te voeren, nl. dat de occlusie van den darm des te noodlottiger gevolgen geeft, naarmate deze hooger is gelegen, terwijl men het omgekeerde zou mogen verwachten, indien de theorie van de toxische darminhoud juist was. Rogee ') heeft dan nog aangetoond, dat de giftigheid van den darminhoud bij occlusie van den dunnen darm grooter is dan bij die van den dikken darm, waarmee deze h37pothese voor het ontstaan van de intoxicatie door giften van darmbacteries gevormd onwaarschijnlijk was geworden.

Men heeft toen wel gedacht aan de mogelijkheid, dat een infectie van het organisme kon zijn opgetreden, doordat de bacteries achter de plaats van afsluiting virulenter waren geworden en het bloed waren binnengedrongen. Hoewel nu inderdaad een invasie van het bloed met anaerobe bacteries is aangetoond bij sommige patiënten met een darmocclusie, is toch deze opvatting ter verklaring van het snelle optreden der heftige vergiftigingsverschijnselen onvoldoende.

Rogee heeft gemeend, dat de oorzaak moest gezocht worden in een intoxicatie, die zijn zetel vindt in vergiften, die door den darm zelf gevormd worden, en wel in het bizonder door het slijmvlies van duodenum en overige dunne darm. Daarin zijn ze bij speciaal daarop gerichte onderzoekingen door Rogee en JosuÉ gevonden.

') Presse médicale, 1911, 4 .Tan,; 1906, 23 Mei.

Sluiten