Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vaneen eigenaardige knik op de plaats van overgang van flexnra sigmoïdea in rectum, die een normale voortbeweging van de faeces in den weg staat.

SYMPTOMEN.

De verschijnselen dateeren in typische gevallen vanaf de geboorte, Men wordt in de eerste dagen al ongerust, omdat het meconium niet te voorschijn wil komen. Laat men na om dan door het inbrengen van een sonde hoog in het rectum of het geven van een clysma, dit meconium voor den dag te doen komen, dan wordt al spoedig de buik meer en meer opgezet en wordt het kind dientengevolge onrustig en min of meer benauwd. Zelfs kan het na eenige dagen gaan braken. Maar als het kind ontlasting gehad heeft, verdwijnen deze symptomen binnen korten tijd weer en schijnt alles weer in orde te zijn. Toch herhaalt zich ditzelfde gesukkel na eenigen tijd, en wordt de buik weer uitgezet, doordat het kind de ontlasting en de darmgassen niet kwijt kan raken. Langzamerhand blijft de opzetting van de buik min of meer bestaan, ook al is er voldoende ontlasting gekomen. Op den langen duur ziet men dan ook peristaltiekgolven op de buik, maar dit verschijnsel is verre van constant. Wanneer geregeld door lavementen voor ontlasting wordt gezorgd dan kunnen de kinderen zonder al te groote storing van hun gezondheid opgroeien ondanks een zeer sterke uitzetting van de buik (zie fig. 68). Bij röntgenologisch onderzoek, nadat men bismuthpap per rectum heeft ingegoten, ziet men de kolossaal sterk vergroote dikdarmlissen liggen, (fig. 69).

Als complicatie heeft men te vreezen een ulceratieve colitis.

THERAPIE.

De behandeling van deze zeldzame aandoening bestaat in geregelde zorg voor de ontlasting. In den regel kan men daarbij de laxantia ontberen, die geen of onvoldoende effect hebben. Daarentegen is het noodzakelijk om regelmatig eiken dag een groot waterlavement te geven, dat men hoog inbrengt, voorbij de buik tusschen rectum en flexura sigmoïdea. Soms is het noodig de canule waarvoor men een dikke JMelaton catheter kan nemen, hoog in het rectum eenigen tijd te laten liggen om de gassen te

laten ontwijken.

Eerst wanneer het kind veel ouder is, kan men met een chirurg

overleggen omtrent een operatie.

Sluiten