Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dien kunnen de vermeerderde gisting of rotting in het darmkanaal dergelijke verschijnselen ten gevolge hebben, en men moet aan deze, als gevolg van de darmcatarrh optredende, storing de genoemde symptomen toeschrijven.

Hetzelfde geldt van de temperatuursverhooging en polsversnelling, die meestal van de infectie het gevolg zijn en evengoed zouden optreden, als deze infectie niet in het darmkanaal maar elders gelocalizeerd ware geweest, en van vele andere symptomen als een leucocytose, albuminurie, en derg.

Ook bij de zeer heftige vormen van darmcatarrh, zooals deze bij een cholera infantum kunnen voorkomen en waarbij tal van intoxicatie-verschijnselen zijn waar te nemen, moet men zich afvragen, of tot het ontstaan van al deze onrustbarende teekenen van zwaar ziek zijn de darmcatarrh als zoodanig wel heeft bijgedragen. Slechts wanneer men meent,dat deze vergiftigingssymptomen vergelijkbaar zijn met die, welke bij een occlusio intestinalis voorkomen (Rogee), heeft men het recht deze vergiftiging toe te schrijven aan een gestoorde darmfunctie. Maar slechts weinigen zijn deze meening toegedaan, en zelfs zij die van oordeel zijn, dat deze vergiftiging als een auto-intoxicatie en niet als eene met bacterievergiften is op te vatten, nemen toch aan, dat niet zoozeer in de darm als wel in andere organen deze vergiftige stoffen door een defectueuze stofwisseling gevormd worden. Men zie deel I, blz. 419; pathogenese van de intoxicatie verschijnselen bij cholera infantum.

Interressant is nog te vermelden, dat bij een darmcatarrh der zuigelingen de darm abnormaal doorlaatbaar kan worden voor eiwit en suiker, maar ook dit verschijnsel is reeds besproken in deel I blz. 414.

Bij enkele vormen van chronische darmcatarrh kan zich het syndroom ontwikkelen dat boven is samengevat onder de naam glandulaire itisufficiëntie. Maar het staat vast, dat niet slechts de darmcatarrh de oorzaak dezer functiestoring kan zijn en dat het lang voortbestaan van een diarrhoe bij deze kinderen veeleer als een gevolg dan als een oorzaak van de insufficiënte klierfunctie is op te vatten.

Gaat men aldus bij het onderzoek te werk, dat men onder de groote menigte verschijnselen, die een kind met darmcatarrh aanbiedt, allereerst apart zet de rechtstreeksche teekenen van het ziek zijn van den darm en daarna diegene uitzoekt, die zijn onder te brengen onder de resorptiestoring, de doorlaatbaarheid van den darm, de glandulaire^insufficiëntie, de vermeerderde gisting of

Sluiten