Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1° welke verschijnselen bij een nephritis met chloridenretentie, als eenig merkbare functiestoring, worden waargenomen, 2° welke verandering deze verschijnselen ondergaan, wanneer de chloridenretentie door zoutlooze voeding wordt opgeheven en 3° liefst ook, welke verschijnselen, door zont te geven, weer terugkomen. Maar tegen dit laatste experiment zal men meestal bezwaar hebben, omdat het niet strekken kan ter verbetering van den toestand van den patiënt. Laat men dit achterwege, dan blijft altijd de mogelijkheid bestaan, dat het verschijnsel tijdens de zoutonthouding verdwenen is, omdat de nier intusschen beter is gaan secerneeren. Hoewel dus een en ander niet vaststaat, volge hier toch een opsomming der verschijnselen, die aan chloridenretentie worden toegeschreven. Alleerst noem ik het braken en de diarrhoe die soms van keukenzout-retentie het gevolg schijnen te zijn. Men heeft toch waargenomen, dat patiënten met oedemen groote volumina vocht uitbraakten en met de ontlasting kwijt raakten, en heeft in dit vocht dan groote hoeveelheden keukenzout kunnen vinden, zoodat de gevolgtrekking als van zelf kwam, dat dit braken en deze diarrhoe er toe dienden, om het lichaam van een groote hoeveelheid keukenzout te ontdoen. Onder de eertijds als uraemisch opgevatte verschijnselen, schijnt een gedeelte het gevolg te zijn van keukenzoutretentie.

Men wordt hier sterk herinnerd aan de oude theorie van Rosexsteik, dat uraemie moest worden verklaard door hersenoedeem. Voor een gedeelte der uraemie zou dan toch deze opvatting weer in eere moeten worden hersteld ?

Hiertoe behoort de hoofdpijn, die soms door keukenzoutonthouding geneest, en zouden ook te rekenen zijn de gevallen van „eclamptische uraemie": kinderen met nephritis, die stuipen krijgen en die daardoor in levensgevaar kunnen verkeeren, zouden deze verschijnselen hebben te danken chloridenretentie. Ook coma wordt zelfs hieraan toegeschreven, hoewel in de meerderheid der gevallen coma en sopor afhankelijk schijnen te zijn van ureumretentie. Bij dit coma is ook de respiratie van Cheyne-Stokes waargenomen.

Onder de oogafwijkingen zijn de gevallen van stuwingspapil toe te schrijven aan deze zelfde chloridenretentie.

Hoewel in den regel de liypertensie anders verklaard moet worden, verdedigt Ambakd de opvatting, dat ook hiervan de chloridenretentie soms de schuld heeft, omdat hij de bloedsdruk na verdwijnen der oedemen zag dalen. Hij beschrijft ook gevallen, waarin neusbloedingen met de chloridenretentie op en afgingen.

2. Ureumretentie en coëfficiënt van Ambard. Als tweede belangrijke functiestoring van de nier heeft men leeren kennen de azotaemie of ureumretentie. Opvallend is, dat het voor kan komen,

Sluiten