Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder de nerveuze verschijnselen schijnt het echte uraemische coma afhankelijk te zijn van de retentie van toxische stoffen, waarvan het ureum als indicator kan gelden, en waarvan de uitscheiding dus waarschijnlijk dezelfde wetten volgt als die van het ureum. Ook de hoofdpijn is soms daarvan het gevolg.

De typische retiniüs albuminurica wordt door Widal eveneens toegeschreven aan deze azotaemie. De in de zieke retina aanwezige lipoïden (voornamelijk cholesterine) zouden dus niet de oorzaak zijn van de afwijking (Chauffard) maar daarin gedeponeerd zijn, omdat de retina door de azotaemie op deze plaats ziek is gemaakt. Door Chauffard was gewezen op het samentreffen van hypercholesterinaemie en retinitis albuminurica, waardoor hij, toen de retinastrepen veel lipoïden bleken te bevatten, tot de meening kwam, dat deze retinitis afhankelijk was van het hooge gehalte van cholesterine in het bloed. Maar het blijkt, dat er tusschen deze hypercholesterinaemie en de retinitis niet altijd een zoo nauwe band bestaat.

3. Hypertensie. De gelegenheid om bij kinderen nieraandoeningen waar te nemen, waarbij als voornaamste verschijnsel hypertensie aanwezig is, doet zich zelden voor.

Toch meene men niet, dat bloedsdrukverhooging niet dikwijls voorkomt bij de nephritis van kinderen, ze is alleen bijna altijd met andere functiestoringen (chloridenretentie, ureumretentie) gecombineerd. Het is evenwel daarom van niet minder belang om tot één groep alle symptomen te vereenigen, die door de hypertensie veroorzaakt kunnen worden. De gespannen pols doet het eerst de aandacht op deze symptomengroep vestigen. Men kan door een bloedsdrukmeting zijn palpatie van de pols controleeren, en heeft daarbij het groote voordeel de hypertensie in cijfers te kunnen uitdrukken, zoodat eventueele wisselingen van den bloedsdruk beter kunnen worden vastgelegd, en onderling vergeleken.

Als gevolg van den verhoogden bloedsdruk — of misschien ook als gevolg van dezelfde oorzaak die de bloedsdruk deed stijgen — vindt men een hypertrophie van den linker ventrikel en een versterkte 2e Aortatoon. Opvallend dikwijls hoort men hierbij een „bruit de galop", door verdubbeling van den l0ten toon. Het zijn deze hartafwijkingen, die ten slotte in hot verdere verloop van de ziekte zich dikwijls op den voorgrond dringen, zoodat men meer zorgen heeft over de toestand van de circulatie dan over de nierfunctie zelf. Geeft de hartspier hot op, en treedt een incompensatio cordis met drukverhooging in het veneuze stelsel en daling van den druk

') cf. Berkley, Amerc. J. diseaees of ch, 1917 April, p. 354,

Sluiten