Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sterke bilirubinaeraie zonder vermeerderde uitscheiding met faeces en urine van de galkleurstoi'fen wel is te verklaren. Ylppö meent, dat de lever bij elke pasgeborene, bij de een meer bij de ander minder, slecht in staat is om de bilirubine uit het bloed tot zich te trekken en tot afscheiding te brengen en herinnert er in dit verband aan, dat de intraveneus ingespoten bilirubine zeer snel door de lever uit de bloedbaan wordt verwijderd. Het verschijnsel van een hoog bilirubinegehalte van het bloedserum komt bij elke pasgeborene voor, ook bij hen, die geen Jcterus vertoonen, maar dan ook in mindere mate. In den beginne zou dus de lever van den pasgeborene in dit opzicht te kort schieten. Het zou interressant zijn na te gaan, in hoeverre ze ook in ander opzicht insufficiënt is.

DIAGNOSE.

De icterus neonatorum kan met allerlei andere vormen van icterus verward worden. Ik verwijs voor een uitvoerige uiteenzetting naar Gorter: De pathologie van don pasgeborene.')

ICTERUS CATARRHALIS.

SYMPTOMEN.

Een icterus catarrhalis bij kinderen begint met verschijnselen van een maagdarmkatarrh, waarbij koorts bestaat, dus van een febris gastrica. Het kind braakt de eerste dag van de ziekte een of meer keeren, soms doet het dit ook nog de volgende dagen. Het beeft heelemaal geen eetlust, is misselijk. Bovendien heeft het meestal diarrhoe, die niet zeer heftig pleegt te zijn, en klaagt het over buikpijn, zooals elk kind met diarrhoe kan doen. De tong is beslagen, er is foetor ex ore, en de buik is diffuus heel weinig pijnlijk bij druk.

De temperatuur is daarbij dikwijls verhoogd, soms vrij belangrijk, meestal slechts weinig, en dienovereenkomstig is de pols aanvankelijk nog te frequent.

Bij onderzoek vindt men als eenig opvallend verschijnsel dat er op wijst, dat er iets anders dan een febriele maagcatarrh bestaat, een vergrooting van de milt, die hard aanvoelt, en — minder duidelijk in den beginne — ook een vergrooting van de lever. Weldra — maar dikwijls pas na 3—5 dagen na het begin van de ziekte — komt dan de icterus voor den dag. Men vindt huid en slijmvliezen op de typische wijze groengeel verkleurd, en

') in P. C. T. van der Hokten. Leerboek der Verloskunde.

Sluiten