Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van een luetische levercirrhose is deze cirrhose van Hanot te onderscheiden door te zoeken naar andere teekenen van sj'philis. Ook is de lever bij syphilis meer ongelijk van oppervlak. In den beginne kan deze cirrhose verward worden met een haematogenen icterus; maar bij deze vorm van icterus zijn slechts af en toe tijdens een exacerbatie galkleurstoffen in de urine te vinden. Bovendien zijn daarbij typische afwijkingen in het bloed aanwezig als de fragilité globulaire, iso- of autolysinen in het serum, korrclchromocyten en derg.

De therapie bestaat in pogingen om de darmcatarrh zoo goed mogelijk te behandelen, daarmee de toevoer van toxische stoffen naar do lever te beperken. Hiertoe dient ook het voorschrift om het patiëntje met het voedsel geen toxische stoffen toe te dienen en het voedsel zoo te kiezen, dat er weinig vergiftige producten in het darmkanaal gevormd worden. In de practijk komt dit neer op een lacto-vegetarisch diëet.

5. DE CIRRHOSE DOOR (ïALSTUWING.

Wanneer voortdurend de afvoer van gal naar den darm belemmerd is, dan ontwikkelt zich een cirrhose. Deze onderscheidt zich, doordat er steeds acholische faeces bestaat, van de vorige vorm. Ook is de milt hier niet zoo sterk vergroot, en is althans de miltvergrooting niet het eerste verschijnsel, dat — zooals bij de ziekte van Hanot — zelfs voor de leververgrooting kan optreden. Er is bij kinderen een typische oorzaak voor deze vorm van cirrhose d. i. de congenitale obliteralie van de galgangen. Overigens zijn liet tumoren, of ontstekingsliiteekens, die de ductus choledochus kunnen dichtdrukken, en daarbij is dan vaak ook de v. portae gelijktijdig gecomprimeerd. Ook zijn er enkele gevallen bekend, dat het lumen van de ductus choledochus was afgesloten door een ascaris, die er als zeer kleine parasiet is ingekropen, en in de choledochus volwassen is geworden. Daar de chronische galstuwing door galsteenen en door aandoeningen van het pancreas (pancreatitis chronica bij galsteenen, of carcinoom) bij kinderen niet voorkomen, zijn deze cirrhoses ook zeer zeldzaam. De therapie bestaat in het wegnemen van de oorzaak.

LEVERSYPHILIS.

Bij pasgeborenen geeft de syphilis van de lever de volgende verschijnselen. Men voelt dat de lover vergroot en hard is, zonder dat oneffenheden worden waargenomen. Daarbij is de buik opgezet, soms zeer sterk en kunnen uitgezette venae te zien zijn. Zeer

Sluiten