Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en droogte van de huid, de macroglossie, de hypothermie, de constipatie luisteren naar de thyreoïdeabehandeling. Zelfs de beenontwikkeling, het tanden krijgen, worden verbeterd, en de lengtegroei kan vrij wel geheel door deze therapie worden gecorrigeerd. Maar ondanks dit alles blijft het kind achterlijk en kan het zelden zoover komen, dat het op zes-jarigen leeftijd op school het onderwijs met vrucht kan volgen.

Voor de hypothyreoïdie, waarbij de psychische ontwikkeling slechts door een zekere traagheid van de norm afwijkt, is de prognose veel beter. Maar ook daarbij is van een volkomen genezing geen sprake. Hetzelfde geldt van het myxoedemateus infantilisme.

THERAPIE.

De behandeling van het myxoedeem en de hypothyreoïdie bestaat in toediening van glandula thyreoïdea.

Welk praeparaat daarvoor gebruikt wordt, is vrij onverschillig Alles komt aan op het regelmatig gebruiken van de juiste hoeveelheid. Hoe groot deze hoeveelheid is, hangt geheel en al af van de groote der thyreoïdea-insufficiëntie. Een hoeveelheid die duidelijke toxische symptomen geeft bij een gezond kind, wordt door de myxoedemateuzen zonder eenig nadeel verdragen.

De beste wijze van doen is, dat men met betrekkelijk kleine hoeveelheden begint en zonder ophouden daarmee doorgaat, telkens bijv. van week tot week de hoeveelheid vermeerderende, totdat men een duidelijke invloed waarneemt op de toestand van het kind; de pols vlugger, de temperatuur hooger wordt en de huid vochtiger en warmer gaat aanvoelen. Dan, of a fortiori, indien er symptomen van intoxicatie-verschijnselen, die gelijken op die eener hyperthyreoïdie, optreden, zal men de thyreoïdea ineens weglaten. Deze orgaanpraeparaten hebben een cumulatieve werking, zoodat hun werking nog vrij lang blijft voortduren, ook al staakt men de toediening. Na eenigen tijd (1—2 weken) begint men weer thyreoïdea te geven, in een hoeveelheid, die iets lager is dan die, welke men het laatst had voorgeschreven, voordat de toediening tijdelijk werd stopgezet. Men laat dan bijv. 4 dagen van de week innemen, en drie dagen niet. De dosis waarmee begonnen kan worden bij zuigelingen is 10 mgr. droge klier per dag, bij oudere kinderen eenige malen meer, afhankelijk van de leeftijd.

Er zijn in den handel praeparaten van Pkana, Merck, Burrough en Wellcome, die wel ongeveer gelijkwaardig schijnen te zijn. Van het effect van de toediening der extracten heb ik geen ervaring.

Sluiten