Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HARTZIEKTEN.

INLEIDING.

De hartziekten bij kinderen onderscheiden zich in velerlei opzicht van die bij volwassenen. Het is overbodig de verschillen alle op te sommen en ik kan met enkele voorbeelden volstaan. Hoewel aangeboren hartgebreken ook bij volwassenen af en toe verschijnselen kunnen geven, is toch de frequentie der hartziekten bij kinderen, die het gevolg zijn van een aangeboren hartaandoening veel grooter. Vele infectieziekten en daaronder ook enkele, die herhaaldelijk hartcomplicaties ten gevolge hebben zooals roodvonk, diphtherie, chorea, komen speciaal bij kinderen voor, terwijl daarentegen allerlei chronische intoxicaties en in het bijzonder ook arterioclerose vrijwel niet bij kinderen worden waargenomen. Onder deze arythmiëen zijn er bepaalde vormen : de sinusarythmiëen, die voor kinderen iets gewoons zijn, terwijl daarentegen andere arythmiëen zooals atriumfibrillatie zeer zeldzaam zijn.

Maar niet alleen komen bij kinderen dus sommige hartziekten meer op den voorgrond, dan andere, die slechts bij volwassenen belangrijk zijn, ook de vorm, waarin ze optreden is verschillend. Zoo vindt men bij kinderen na een polyarthritis rheumatica acuta vaker een pericarditis. Bovendien geeft de asystolie bij hen andere verschijnselen zoodat men zelfs in den beginne gevaar loopt een beginnende insufficiëntia cordis bij kinderen over het hoofd te zien, als men naar de verschijnselen van de volwassenen blijft zoeken.

Ook de wijze van onderzoek is verschillend. Een onvolledige anamnese en onduidelijke mededeelingen over de sensaties van het kind bemoeilijken veelal de klinische diagnose, en onrustigheid of schreeuwen van het kind kan ook het objectief onderzoek soms in de war sturen. Bovendien is bij jonge kinderen het cardio-sphygmographisch onderzoek zeer ingewikkeld. Een overzicht van de wijze, waarop bij het kind dit onderzoek van het hart verricht wordt, gaat aan de beschrijving der ziektebeelden vooraf.

Ook wordt een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan de insufficiënlie \an de hartspier. Bij alle verschillende hartaandoeningen

Sluiten