Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staande electrocardiogram, waarbij men opmerkt, dat in afl. I alle toppen omgekeerd zijn. Dit is gemakkelijk te verklaren, omdat bij de ligging van de basis cordis naar links en het begin van de contractie links, de electrische uitslagen juist omgekeerd uitvallen. Bij de andere afleidingen bestaat dit verschil niet.

Door de scherpe vorm der afzonderlijke toppen en de buitengewoon mooie methode om den tijd te schrijven is deze electrocardiographische methode van onderzoek vooral ook bij jonge kinderen een ideale. De grootste beteekenis heeft zij bij het vaststellen van geleidingsstoringen en arythmieën.

Soms geeft deze methode in moeilijke gevallen de beslissing. Zoo heb ik eens een geval van dextrocardie gezien, dat ik meende te moeten worden opgevat als een situs cordis in versus. Wel is waar bestond hierbij niet de geheele situs viscerum inversus, en lag de lever rechts, maar de hartdemping lag meer naar rechts dan links en ik meende zelfs in de rechter mamillairlijn een soort ictus te zien en te voelen. Zelfs de Röntgenfoto (zie fig. 93) gaf geen duidelijk resultaat, want ook daarop (men lette op de R = rechts in de r. bovenhoek van de figuur) lag het hart meer naar rechts.

Groot was mijn verbazing, toen het electrocardiogram geheel normaal was, waarmee het bestaan van een situs cordis inversus, met de basis cordis naar links en de punt naar rechts, was uit te sluiten.

B. INSUFFICIENTIA CORDIS.

Heart failure, Asystölie.

Bij alle hartziekten, hoe ook ontstaan en waar ook gelocalizeerd, moet men trachten allereerst de vraag te beantwoorden, welk nadeel ondervindt de functie van het hart door de ziekte? Nu is het ten slotte de functie van het hart om te zorgen vooreen goede bloedsomloop, en zoolang deze functie ongestoord is, zoolang het hart in staat is in rust en bij inspanning dit werk goed te doen, heeft de hartaandoening voor het kind zeer weinig beteekenis. Toch moet aan andere verschijnselen, zooals hetrhytme, de regelmaat, de frequentie der contracties of geruischen in het hart de noodige aandacht worden besteed, maar, als men slechts het belang van den patiënt in het oog houdt, toch slechts in zooverre, als al deze verschijnselen ons in staat stellen te voorspellen, of door de hartaandoening, die ze veroorzaakt, later de functie van de hartspier gestoord zal kunnen worden. Vooral bij kinderen wordt de ontdekking, dat zij een geruisch in corde of een onregelmatige pols hebben, ook al is er geen insufficientia

Sluiten