Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cordis aanwezig noch het optreden daarvan te vreezen, vaak gevolgd door de raad het kind rustig te houden, en niet aan de gewone spelletjes mee te laten doen, hetgeen voor hen een ramp beteekent, die hun lieele jeugd bederft. Steeds vrage men zich dus af: is het hart in staat onder alle omstandigheden voor een goede circulatie te zorgen en is het te verwachten, dat het dit ook zal blijven doen.

De verschijnselen van een beginnende en een meergevorderde insufficientia cordis gaan daarom vooraf aan de beschrijving der ziektebeelden.

OORZAKEN VAN EEN INSUFFICIENTIA CORDIS.

De oorzaken van een hartinsufficientie zijn uit den aard der zaak ongeveer alle hartaandoeningen, maar bovendien allerlei ziekten van andere organen, waardoor de taak van de hartspier zoo verzwaard wordt, dat deze zijn werk niet meer voldoende kan verrichten.

Wat de hartaandoeningen van kinderen betreft zou men dus achtereenvolgens de endocarditis, pericarditis, myocarditis, congenitale hartaandoeningen, hartblok, paroxysmale tachycardie en arythmieën kunnen opsommen. Maar dit is overbodig, omdat aanstonds de beschrijving van elk der afzonderlijke ziekten volgen moet. Liever wil ik er hier nog op wijzen, dat de insufficientia cordis veroorzaakt kan worden door storing van elk der verschillende functies van de hartspier.

Voor een normale hartspierfunctie is noodig, dat de prikkel voor de contractie wordt geproduceerd op de normale plaats. Men weet, dat de normale productie van de prikkel plaats heeft in de knoop van Keith, die gelegen is op de plaats, waar de V. cava superior uitmondt in de voorkamer, en die opgebouwd is uit spiervezelen van afwijkende histologische structuur. Men meent, dat dit weefsel een rest is van de sinus venosus van koudbloedige werveldieren. Vooral de onderzoekingen van Lewis 1), hebben aangetoond, dat in de knoop van Keith de contractie begint, want de vorm van een electrogram van de voorkamer gelijkt slechts op dat van de spontane contractie, als men dit punt van het atrium electrisch prikkelt, en bovendien blijkt bij de spo itane contractie dit punt het allereerst electro-negatief te zijn tegenover alle andere punten van het atrium. Storingen van de normale productie van de prikkel kan bij sommige ziekten voorkomen, waardoor de prikkel van andere plaatsen van voorkamer

l) Mechanism of the heart beat p. 31. 1911.

Sluiten