Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van zijn hart eischt dan gezonde kinderen doen. Men moet zijn uiterste best doen om de voorschriften zoo te geven en zoo te laten uitvoeren, dat het kind niet elk uur van den dag en eiken dag van de week te hooren krijgt, wees toch voorzichtig en pas toch op. Men vermijde, dat de jeugd van het kind bedorven wordt, doordat het voelt niet te zijn als andere kinderen. Bij het kiezen van een school, en later van een beroep moet de mindere capaciteit van het kind in rekening worden gebracht.

CONGENITALE HARTGEBBEKEN.

De beoordeeling der aangeboren hartgebreken en de beteekenis daarvan voor het patiëntje is vereenvoudigd, doordat men ongeveer altijd met afgeloopen ziekten of met misvormingen te doen heeft. Er is op dezen regel, die ook de prognose en therapie beheerscht, slechts deze uitzondering, dat een aangeboren hartaandoening veroorzaakt wordt door congenitale syphilis. Deze dient dan krachtig te worden behandeld. Terwijl men bij de klepgebreken, die na rheumatiek of chorea zijn opgetreden, steeds vragen moet, of het ziekteproces geheel genezen is, dan wel of het sluimert en weer kan op'even of zelfs steeds doorwoedt, zal men dit hier zelden behoeven te doen. Zoo wordt dan hier eigenlijk alleen van den behandelenden medicus gevraagd om te zeggen : hoe kan de hartspier de circulatie in gang houden ondanks de misvorming'van het hart en zal hij dit op lateren leeftijd kunnen blijven doen? Hierover is boven uitvoerig gesproken (zie blz. 230).

Nu kan men hiermee niet tevreden willen zijn en van zichzelf eischen, dat men nauwkeurig uitmaakt welke aangeboren afwijking er bestaat. Ik geloof, dat men dit, behoudens in eenvoudige gevallen van de maladie de Roger, zelden met succes doen kan en dat noch prognose noch therapie er van afhangen, zoodat het meer als een soort wetenschappelijke liefhebberij kan worden beschouwd. Bovendien zijn de gevallen, dat men door een autopsie kan controleeren, wat men gediagnosticeerd heeft, zeldzaam.

SYMPTOMEN.

Het voornaamste verschijnsel van een aangeboren hartgebrek in zijn eenvoudigste vorm, waarbij de hartspier zijn functie vaak even goed verricht als in normalen doen, zijn die van een luid scherp geruisch. Dit is afhankelijk van een open septum ventriculorum. Men noemt deze aandoening de ziekte van Roger, die in 1877 de eerste nauwkeurige beschrijving van de afwijking gaf.

Het geruisch is systolisch, ruw en scherp blazend van karak-

Sluiten