Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men dit laatste,, hetgeen bij deze anaemie de voorkeur schijnt te verdienen, dan kan men geven:

Rp. Lactg^. ferrosi 50 mgr.

Sacchari 400 mgr.

M. f. pulv. d.t.d. n°. XII.

S. d.d. 1. p.

Ditzelfde kan men eerst probeeren bij een gewone lichte anaemie van zuigelingen. Sgms komt men daarmee niet of niet snel genoeg tot zijn doel. Dat kan het geval zijn, als het kind op het oogenblik een darmstoring vertoont: deze moet dan eerst volgens de regelen' der kunst behandeld worden. Maar het komt ook voor, dat men te doen heeft met een vorm van anaemie, waarbij men ondanks toevoeging van ijzerrijk voedsel aan het menu, en ondanks toediening van medicamenteus ijzer geen succes ziet optreden, doordat de koemelk toxisch werkt. Practisch komt het hierop neer, dat men in die gevallen de melk weglaat of belangrijk vermindert, indien bij de vermeerdering van de hoeveelheid toegediend ijzer geen succes optreedt.

Bij de ernstige vormen van anaemie van zuigelingen zal men goed doen reeds van den aanvang af de voeding zoo te regelen, dat men de koemelk belangrijk vermindert of weglaat (afhankelijk van de leeftijd) en dat men tegelijkertijd meer ijzer geeft in voedsel en als medicament. ^

Door bij deze kinderen subcutaan bloed van de moeder of vader in te spuiten, kan men, naar mij voorkomt, het herstel zeer bespoedigen.

De techniek van deze inspuitingen is deze. Men zuigt in een steriele spuit van Record van 10 of 20 cM3. eerst 1 a 2 eM3. van een gesterilizeerde physiologische zoutoplossing waarin P/a •/„ ci.trris natricus is opgelost. Dan doet men bij moeder of vader, na huiddesinfectie met joodtinctuur vennpunclie, waarbij men de venae goed zichtbaar maakt door omsnoering van den arm, en door een vuist te laten maken en aspireert het bloed in de spuit. Deze wordt even heen en weer bewogen om het bloed met de citras natricus te mengen en na een andere naald op de spuit te hebben gezet, wordt hot bloed (10—20 cM3.) onder de huid tusschen de schouderbladen geïnjicïeerd.

Bij de behandeling van lichte en ernstige anaemieën van oudere kinderen zal men zorgen voor ruime toevoer van licht en lucht. Als het kind dus overigens gezond is zal men het kind naar buiten sturen. Is de anaemie van meer ernstigen aard, dan wordt de genezing door een rustkuur zeer bevorderd. Laat de tijd van het jaar dit toe, dan zal men het kind den geheelen dag buiten laten liggen. Ook de zonbehandeling heeft een gunstigen invloed op de genezing van een anaemie.

Sluiten