Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4. ZIEKTE YAN BARLOW.

Infantiel Scoebuut.

Symptomen.

Een kind met infantiel scorbuut wordt meestal naar den dokter gebracht, omdat de moeder heeft opgemerkt dat het kind den laatsten tijd pijnlijk is bij aanraking vooral als het een luier wordt aangedaan, óf wel omdat het — vrij plotseling — er zoo bleek is gaan uitzien. Meestal is de eetlust daarbij ook slechter geworden. Dit zijn dus de beginverschijnselen, en men denkt in den tegenwoordigen tijd, nu de ziekte zeldzaam is geworden, niet aanstonds meer aan infantiel scorbuut, maar veel eerder aan rachitis. Dikwijls, wel haast bijna altijd, vindt men bij de kinderen met Barlow s ziekte daarvan de min of meer duidelijke teekenen, hetgeen nog verder van den goeden weg dreigt af te brengen. Men zal evenwel bij elk kind met de bovengenoemde verschijnselen nauwkeurig moeten onderzoeken, of er teekenen zijn, die voor de ziekte van Barlow min of meer bewijzend zijn.

Het voornaamste verschijnsel is: het optreden van bloedingen. Deze treden dikwijls het eerst op in het tandvleesch, maar merkwaardigerwijs nooit op een plek, waar geen tanden aanwezig zijn. Typisch is vooral wat men te zien krijgt bij kinderen, die slechts enkele tanden hebben: alleen de plek van het tandvleesch om deze tanden heen is gezwollen, donker-paars gekleurd en bloedt zeer gemakkelijk.

Soms treedt er ontsteking van het geïnfiltreerde weefsel op, maar dit is meer een complicatie en het gevolg van een secundaire infectie. Zeer typisch zijn ook de bloedingen, die subperiostaal optreden in de buurt van de epiphysairlijnen en bij voorkeur boven de knie en de enkel, later ook aan de bovenste extremiteiten. Deze bloedingen geven zwellingen op de genoemde plaatsen, die zeer pijnlijk zijn bij aanraking, en gemakkelijk ertoe kunnen leiden, dat het kind zijn beentje geheel slap laat hangen, zoodat men van een pseudoparalyse kan spreken. Bloedingen in de gewrichten komen zelden voor. Behalve diepe bloedingen in de spieren, die ook niet tot het gewone beeld van het infantiel scorbuut behooren, ziet men nogal eens bloeduitstortingen in de oogkas, waarvan een protrusio bulbi het gevolg is en die men vrij spoedig als zoodanig herkent, doordat het boven-ooglid verkleurd wordt door diffundeerende veranderde bloedkleurstof. Men kan dikwijl daarbij waarnemen, dat ook onder de coniunctiva sclerae een bloeding is opgetreden, '/eer interessant is overigens nog, dat tot de eerste en naar het schijnt vrij constante verschijnselen behoort een haematurie, die meestal zeer weinig abundant is, zoodat men ze

Sluiten