Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEWRICHTEN EN SEREUZE VLIEZEN.

DE GEWRICHTSAANDOENINeEN.

De ziekten der gewrichten worden in dit boek slechts beschreven voorzoover ze niet tot het gebied van den chirurg behooren. Daardoor kan dit hoofdstuk beperkt worden tot de ziekten, die volgens oud spraakgebruik rheumatische aandoeningen worden genoemd. Deze onderscheiding is niet erg scherp. Gewrichtsrheumatismen zijn acute of chronische gewrichtsontstekingen, die nooit in verettering overgaan.

Voor de indeeling der acute en chronische gewrichtsaandoeningen bij kinderen kan men het voorbeeld der Fransche school*) volgen.

Onder de acute rheumatismen verdient één ziekte geheel apart te worden geplaatst: het is de polyarthitis rheumatica acuta, die typisch sprongsgewijs verloopt, met heftige verschijnselen van pijn en gestoorde functie der gewrichten, en die door toediening van salicylas natricus in korten tijd geneest. Daarnaast komen dan te staan een lange reeks acute gewrichtsontstekingen, die veroorzaakt worden door tal van verschillende infectieziekten en die noch het karakteristieke verloop, noch de geneeslijkheid door salicylpraeparaten vertoonen. Men noemt ze pseudo-rheumatismen. Soms is de oorzaak bekend, zooals bij de infecties met streptococcen, gonococcen enz. Vaak ook niet, zooals bij roodvonk, chorea en andere ziekten.

De chronische gewrichtsrheumatismen, die men bij kinderen waarneemt, zijn waarschijnlijk alle veroorzaakt door chronische infecties. Toch dragen ook het leven in ongezonde atmosfeer, vochtige bedompte vertrekken, waarin geen lucht en licht doordringt, tot het ontstaan dezer ziekte bij. Onder de oorzaken staan tuberculose en syphilis in beteekenis bovenaan.

Aan alle acute gewrichtsrheumatismen is gemeen, dat zij dikwijls bepaalde complicaties geven. Niet alleen bij de echte polyarthritis rheumatica acuta ziet men de endocarditis als gevreesde complicatie, en bij allen bestaat er kans op een aandoening der

') Widal in Brouardel et Gilbert Nouv. traité de médecine. T. VIII.

Sluiten