Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sereuze vliezen. Ook purpura komt bij deze ziekten, die affiniteit tot de gewrichten hebben, niet zelden voor.

Men kan dit verband tusschen de ziekten d^r gewrichten en van endocard en sereuze vliezen niet gemakkelijk verklaren. Allereerst zal wel een zekere overeenkomst in chemische samenstelling tusschen de endotheliën, die pleura, pericard, peritoneum en gewrichtsholte van binnen bekleeden, moeten worden aangenomen, en kan men er op wijzen, dat de sereuze holten in functie met de gewrichtsholte groote overeenkomst hebben. Men kan de pleuraholte beschouwen als een gewrichtsholte tusschen long en thorax. Om te verklaren waarom bij sommige kinderen tijdens een infectieziekte wel, bij andere gëen complicaties van gewrichten, endocard of sereuze vliezen optreden, moet men zich herinneren, dat een micro-örganüme zich aan het milieu, waarop het groeit, aanpast, zoodat een bacterie, die op een endocard lang gegroeid is gemakkelijker weer een endocarditis geeft dan dat het zich op een andere plek nestelt. Maar ten slotte zal men ook wel mogen aannemen, dat er tusschen het eene kind en het andere verschillen in gestel bestaan, waardoor het eene kind wel en het andere niet de gewrichtslocalisatie zal krijgen. Men heeft ook hier weer een familiaire praedipositie meenen te kunnen vaststellen. Sommigen zien daarin een voorbeeld van familaire zwakte van een bepaald orgaan, waarvan tal van andere voorbeelden bekend zijn, (nier, lever enz.) terwijl men vroeger meende, dat een bepaalde erfelijke constitutioneele aanleg tot de rheumatismen praedisponeerde. Juist van de diathèse arthritique heeft dit gegolden.

POLYARTHRITIS RHEUMATICA ACUTA.

SYMPTOMEN.

De ziekte begint met verschijnselen van ziek zijn, zooals deze ongeveer bij elke infectieziekte voorkomen. Het kind is hangerig, lust geen eten, wil naar bed, klaagt over hoofdpijn en heeft temperatuursverhooging. Nogal dikwijls heeft het ook wat over keelpijn geklaagd. Men ziet dan de verhemeltebogen rood, de tonsillen wat gezwollen en de regionaire tymphklieren in de kaakhoek iets pijnlijk en wat vergroot. Maar deze verschijnselen van een lichte angina zijn dikwijls zoo gering, dat men betwijfelt of deze de temperatuursverhooging en het ziek zijn wel kunnen verklaren. Spoedig blijkt deze twijfel gerechtvaardigd, doordat er een gewrichtsa&ndoen'mg voor den dag komt. Het kind klaagt over pijn, die soms zeer heftig kan zijn, door beweging verergerd wordt, en die spoedig nauwkeurig in het zieke gewricht is te localizeeren. Men vindt het gewricht gezwollen, de normale contouren zijn minder duidelijk, de huid is ter plaatse door acute hyperaemie rood gekleurd en druk, zelfs zachte aanraking van het gewricht is zeer pijnlijk Indien niet wordt ingegrepen, dan verdwijnen deze heftige ontstekingsverschijnselen geleidelijk in den loop van enkele dagen, totdat plotseling, meestal onder hernieuwde verheffing van de temperatuur, een ander gewricht, dat zelden het symmetrische gewricht van den anderen kant is, wordt

Sluiten