Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de hartaandoening is, dat de pols opvallend frequent wordt, dat het hart iets gedilateerd wordt en er zelfs teekenen van onvoldoende sluiting der kleppen optreden, terwijl het kind last heeft van onaangename sensaties in de hartstreek of zelfs over pijn en benauwdheid klaagt. In dit stadium is de herkenning van de hartaandoening, die dan gemakkelijk zonder residu genezen kan, nog moeilijk. Na eenige dagen komen er, al$ de genezing op zich laat wachten, duidelijke verschijnselen van een hartaandoening voor den dag, waarbij men meestal ook de localisatie der ziekte kan vaststellen. Er is een scherp blazend geruisch, dat van endocardialen oorsprong is en dat wordt voorafgegaan door doffe harttonen, of er is een pericardiaal wrijven te hooren, dat gevolgd kan worden door een pöricardiaal exsudaat of er zijn duidelijke symptomen eener myocarditis.

Volgens de meeste schrijvers is de frequentie dezer hartaandoeningen bij kinderen met polyarthritis rheumatica acuta groot, zoodat het zelfs een uitzondering is, dat de ziekte zonder hartcomplicatie verloopt. Wel geneest nog een groot deel der hartaandoeningen zonder blijvend letsel.

Als uitzondering zijn ook bij kinderen aandoeningen der bloedvaten na polyarthritis beschreven. Zoo zijn er zelfs enkele observaties bekend van een aneurysma aortae, dat na polyarthritis was ontstaan en zijn er ook gevallen van arteriitis der periphere vaten beschreven.

Bij kinderen zijn de gevallen waar cerebrale symptomen het ziektebeeld beheerschen, (rheumatisme cérebral) vrij zeldzaam. Men ziet ze nog het meest bij nerveuze kinderen. Evenals bij elke andere heftige infectie kunnen er menigeaal-verschijnselen optreden, of ook zijn er psychische storingen, die bestaan in ijlen, plukken aan de dekens, in de war zijn, waarbij dan vaak komt een hyperpyretische temperatuur. Als merkwaardigheid moeten nog vermeld worden de paraplegieën, die bij een arthritis der wervel kunnen voorkomen, en die, hoewel ze compleet kunnen zijn, met sensible storingen gepaard kunnen gaan en niet alleen de beenen, maar ook de armen kunnen aantasten, toch meestal in vrij korten tijd geheel plegen te genezen. Men spreekt in deze gevallen van rheumatisme spinal.

Veel grooter is de bpteekenis der pleuro-pulmonale complicaties. Een pleuritis, die óf een droge öf een met sereus exsudaat kan zijn, komt herhaaldelijk voor. Nog al eens dikwijls treedt ze op in combinatie met een pericarditis of met bronchopneumonieën. Deze laatste kunnen ook als eenige complicatie optreden en verergeren dan de ziekte, al komen toch genezingen herhaaldelijk voor.

Sluiten