Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIEKTEN VAN HET ZENUWSTELSEL.

INLEIDING.

Om een goed begrip te kunnen geven van de voornaamste organische ziekten van het zenuwstelsel bij het kind hier mag zeker geen volledigheid verwacht worden — is het noodig te laten voorafgaan een overzicht van de verschijnselen eener functiestoring van het zenuwstelsel. Uit de aard van het zenuwstelsel, waar elk zeer klein plekje geheel andere functies heeft dan het vlak er naast gelegene, volgt, dat deze studie der functiestoringen er tegelijk een moet zijn van localisatie. Men kan zelfs nauwelijks spreken van een insufficiëntie van het zenuwstelsel, tenzij men een apoplexie en liet coma met hun verlies van bewustzijn, motiliteit en sensibiliteit als zoodanig wil beschouwen.

Wel bestaan er ziekten, waarbij bepaalde systemen zijn aangetast en waar men dus van een insufiiciëntie van dit systeem kan spreken. Ook de verlammingen van een enkele periphere zenuw, zooals deze aangeboren kunnen voorkomen, zijn voorbeelden van ziekelijke afwijkingen, waarbij de kennis van de normale functie voldoende is, om de insufiiciëntie af te leiden.

Men zou nu in een afzonderlijk hoofdstuk de geheele anatomie en physiologie van het zenuwstelsel kunnen bespreken, en daarna telkens de verschijnselen kunnen opsommen, die van een storing op een bepaald punt, in een bepaalde groep ganglioncellen of in een bepaalde baan het gevolg zijn. Deze wijze van beschrijven zou het voordeel hebben van groote wetenschappelijkheid. Maar daarbij zou al te weinig rekening worden gehouden met de behoeften van den medicus, die ziekten van het zenuwstelsel bij kinderen moet behandelen, omdat bepaalde atwijkingen zeer vaak voorkomen, andere vrijwel nooit.

Het verdient daarom de voorkeur om enkele veel voorkomende verschijnselen of syndromen achtereenvolgens te bespreken, de pathogenese daarvan na te gaan, en te vermelden op welke plaats daarbij de afwijking van het zenuwstelsel gelocalizeerd is. Aldus bestaat er tevens gelegenheid, om zonder daarvoor een apart hoofdstuk te behoeven reserveeren de methoden van onderzoek bij kinderen kort te beschrijven.

Sluiten