Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toont, maar waarbij het niet trekt met armen en beenen. Slechts als men een dergelijke aanval bijwoont, gelukt het om deze „stille stuipen te onderscheiden van de bovengenoemde groeistuipen. Het is regel, dat een kind dat stuipen heeft, waarbij het niet met armen en beenen trekt, ook wel eens vroeg of laat echte convulsies zal krijgen.

AETIOLOGIE.

Zeer moeilijk is in vele gevallen de vraag te beantwoorden, wat de oorzaak is der stuipen.

De omstandigheden, waaronder ze optreden, zijn bij kinderen zeer verschillend. Algemeen bekend zijn de stuipen, die de inleiding zijn voor een acute infectieziekte (zie deze), en die in den regel geen ernstige beteekenis hebben. Ze zijn door Tkousseau op één lijn gesteld met de koude rillingen, die bij oudere menschen zoo vaak het begin is van een acute ziekte.

Ook kunnen bij periphere irritatie — reflectorisch — bij gevoelige kinderen convulsies optreden. Men neemt deze wijze van ontstaan aan bij de kinderen, die wormen hebben. Een treffend voorbeeld geeft Trousseau, die beschrijft hoe een kind telkens weer stuipen krijgt, waarvan de oorzaak niet te vinden was, totdat men ontdekte, dat er een lange haar in de keel afhangt, die tusschen twee snijtanden was blijven hangen en hoe de stuipen, na wegnemen van de irriteerende haar niet weer terugkwamen. Zeer vaak zijn ook ernstige intoxicaties de oorzaak van stuipen bij kinderen, zooals men dit ziet bij uraemie, bij icterus gravis, bij cholera infantum enz. enz.

Hoe deze oorzaken tot het optreden der convulsies leiden en waarom sommige kinderen wel, andere geen stuipen krijgen, hangt nog van andere factoren af. De praedispositie voor stuipen kan het gevolg zijn van een tetanie (II, blz. 186), van een neuropathe constitutie of ook van een — soms slechts zeer geringe — organische afwijking van het zenuwstelsel (hydrocephalus). Bij de acute infectieziekten moet men bovendien nog rekenen met de mogelijkheid, dat er een lichte geneeslijke meningitis of meningeaalprikkeling bestaat, die de oorzaak is van de stuipen uit het begin of in het verloop van de ziekte. Men kan deze oorzaak vermoeden als er andere meningeale symptomen aanwezig zijn en de bevestiging van de juistheid der diagnose verwachten van de resultaten van een lumbaalpunctie.

Nog is met deze opsomming bij lange na geen volledigheid bereikt. Zeer groote waarde hebben de convulsies, die het gevolg zijn van organische ziekten van het zenuwstelsel. Ze zijn een zeer gewoon

Sluiten