Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leeftijd, waarop een normaal kind droog leert slapen, is zeer verschillend en hangt zeer af van de ijver, die besteed wordt aan de lessen, die tot dit doel moeten leiden. Als gemiddelde mag men ruim genomen stellen, dat elk kind, dat twee jaar is,'s nachts niet dan bij hooge uitzondering nog in bed watert.

AETIOLOGIE.

In vele gevallen bij jonge kinderen is de oorzaak dezer enuresis een opvoedingsfout. Dit geldt in het bizonder voor de kinderen, die zelfs overdag nog dikwijls nat zijn. Niet altijd is de fout, die gemaakt wordt, een tekort aan zorg en belangstelling van de moeder, vaak is het een te veel aan bemoeienis.

Om een kind zoo spoedig mogelyk te leeren zindelijk te zijn, waarmee men vanaf de leeftijd van 1 jaar met succes kan beginnen vaak al veel eerder — moet men bedenken, dat het niet de bedoeling is, om zooveel mogelijk luiers en broekjes per week droog te houden, maar om het kind het begrip bij te brengen, waarom het gaat. In beginsel is het dus fout om het kind uren achtereen op een potje te laten zitten of — nog erger — in een tafelstoel, die voor dit doel is ingericht, neer te zetten, want dan leert het kind heelemaal niet om eenig verband te leggen tusschen de plaats, waar het zit en wat er daar van hem verlangd wordt. Men moet de moeder hierop wijzen, en zal haar dus dit beginsel laten hoog houden: het kind moet leeren inzien, dat het voor een bepaald doel op de pot gezet wordt. Ongetwijfeld heeft Czerny gelijk, als hij erop wijst, dat het mogelijk is om met de kennis der psycho-reflexen van Pawlow zijn voordeel te doen (zie neuropathie). Wanneer men terwijl het kind op de pot zit steeds eenzelfde geluid laat hooren juist op het oogenblik, dat de plas in het potje komt, dan zal er een psycho-reflex kunnen ontstaan. Daarvan is het gevolg, dat de urineloozing kan worden opgewekt door het laten hooren van hetzelfde geluid.

Het kind moet op vaste tijden om de 2 uur worden neergezet, blijft 5 minuten zitten en bij succes wordt gejuicht. Evenwel hoort daarbij nog iets anders in moeilijke gevallen. Men kan niet beter aan het kind inprenten, waarom het op de pot wordt gezet, dan door het tijdens een urineloozing ineens op te pakken en neer te zetten. Aldus de moeders instrueerende, zal men weinig gevallen van enuresis diurna zien, die aan een foutieve opvoeding liggen.

Voor de nachtelijke enuresis geldt, dat 's avonds om 10 of 11 uur opnemen bij gezonde kinderen spoedig voldoende is om het kind droog te leeren slapen. In moeilijke gevallen moet men soms zijn toevlucht nemen tot een extra-keer opnemen, bijv. 's nachts om

Sluiten