Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LITERATUUR.

tien kort overzicht van de plaatsen, waar men de literatuur over kindergeneeskunde vinden kan, volge hier. In den tekst is slechts hier en daar een literatuur opgaaf gedaan voornamelijk om de bronnen aan te geven, waaruit ik zelf geput had. Zij kan iemand, die een origineel artikel wil opzoeken, hier en daar den weg wijzen, maar er is daarbij volstrekt niet naar volledigheid gestreefd.

Een overzicht van de hollandsche literatuur is wel overbodig. Van hetgeen door paediaters in de laatste 25 jaar is meegedeeld op de vergaderingen van de Ned. Vereeniging voor Paediatrie vindt men de verslagen in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, terwijl een afzonderlijk register van deze mededeelingen is opgenomen in het Maandschrift voor Verloskunde, Vrouwenziekten en voor Kindergeneeskunde 1917, blz. 331.

De overige literatuur van eigen bodem is grootendeels te vinden of in het Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde, dat een uitstekend register heeft öf in het genoemde Maandschrift.

Voor de buitenlandsche paediatrische literatuur raadplege men, omdat deze het meest volledig zijn öf de Monatsschrift für Kinder heilkunde (1902— heden) öf de Ze-itschrift für Kinderheilkunde (1912—heden). Wil men over eenig medisch onderwerp een uitvoerig overzicht van de geheele literatuur, dan zoeke men op in de index medicus (Amerikaansche uitgave). De literatuur in Fransche taal — en ook andere — is gerefereerd in de „Archives de médecine des enfant»en voorzoover zuigelingen betreft in „Ie Nourrisson" Oorspronkelijke stukken op het gebied der kindergeneeskunde vindt men behalve in de genoemde tijdschriften voornamelijk in Jahrbuch für Kinderheilkunde, British Journal of children's diseases, Archives of pediatrics (Amerik.) en American Journal of diseases of children. In deze opsomming zjjn slechts de voornaamste genoemd.

Sluiten