Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is de snede c aangebracht, dan gaat liet cornea-refiex blijvend verloren, er ontstaat keratitis neuroparalytica en de volledige degeneratie van den tractus spinalis, zooals zij in fig. 192 en in fig. 193 is beschreven, volgt.

Wanneer echter de snede b. wordt gegeven, dan wordt liet, laterale stuk van den wortel doorsneden en is de degeneratie van den tractus spinalis onvolledig.

Zeer terecht heeft Br eg ma nn er opmerkzaam op gemaakt, dat, wanneer alleen de laterale afdeeling van den wortel wordt gekliefd, de reflex der cornea of niet verdwijnt of als het onmiddellijk na de operatie verdwenen is, na korten tijd terugkeert. Keratitis neuroparalytica ontstaat dan evenmin. Voorts bewees hij le. dat bij degeneratie van de laterale afdeeling van den wortel in den tractus alleen het dorsale deel tot degeneratie komt, 2e. dat deze degeneratie vlek ook minder ver distaalwaarts reikt.

Dit is ook in fig. 195 het geval. De 2° en 3" tak zijn doorsneden. De degeneratievlek is derhalve in de laterale afdeeling van den wortel gelocaliseerd (fig. 195. 1). In den tractus spinalis ligt de degeneratievlek uitsluitend in de dorsale afdeeling. Ter hoogte van de pyramide-kruising is dit geteekend (fig. 195. 2). Zij omvat daar nauwelijks meer dan '/„ van de vezelmassa van den' tractus spinalis. In proximale sneden is zij veel omvangrijker. Het kleine aantal gedegenereerde vezels dat ter hoogte van Ci (fig. 195. 2) nog gevonden wordt hangt samen met de doorsnijding van den tweeden tak. De N. mandibularis geeft geen vezels meer aan het eerste halssegment af. De groepeering der vezels uit de drie takken in de vezellaag van den tractus spinalis is dus als volgt:

De N. mandibularis werpt zijn vezels in de dorsale afdeeling van dien bundel en die vezels bereiken het eerste halssegment niet.

De N. maxillaris geeft zijne vezels af aan de middelste afdeeling van die streng. Boven het eerste halssegment bestaat niet meer dan het '/o deivezels van den tractus uit vezels, welke uit den tweeden tak afkomstig zijn.

De N. ophthalmicus kiest met zijne vezels de ventrale afdeeling van de streng en de vezelmassa vlak boven het eerste halssegment bestaat bijna geheel uit vezels, die van den eersten tak afstammen. Deze verdeeling der extero-receptieve innervatie voor de tractusvezels is weergegeven in het schema van fig. 196. Geheel in overeenstemming met deze voorstelling van de huidinnervatie van den N. trigeminus is het resultaat van een eenvoudig experiment, dat er onmiddellijk uit voortvloeit.

Men kan, naar het voorbeeld van Wallenberg den tractus spinalis N. V. in het distale gedeelte der medulla oblongata afsnijden. Men legt door de membrana atlanto-occipitalis heen de medulla oblongata bloot en snijdt het zijdelings van het tuberculum cuneatum voorspringende stuk er af (den tractus spinalis).

Dan gelukt het bewijs, dat het sensibiliteitsverlies in de huid beperkt is tot het gebied van den eersten tak, op de volgende wijze:

Sluiten