Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het orgaan van Corti, waaraan de laatst verkregen functies gebonden waren, is dus niet als een novum geplaatst buiten het oudere statische geheel. Het blijft zijn reflectorische rol spelen bij de rythmische bewegingen der extremiteiten en bij de spreekbewegingen.

De splitsing der statocyste in een distaal en in een proximaal blaasje, ieder met een eigen zenuw, met een ramus posterior en een ramus anterior van den N. octavus zou men kunnen beschouwen als een eersten stap op den weg der scheiding der elementaire functie dezer cyste in twee.

Voor de in 't water levende dieren was aanvankelijk elke waterverplaatsing met lichaamsverplaatsing gepaard. Bij grooter dieren begon de scheiding tusschen de functioneele inwerking der stooten in verschillende richting, al naarmate zij met omvangrijke en met geringe lichaamsverplaatsing gepaard gingen.

Van de eerste uit ontwikkelen zich vooral toniseerende reflexen op het meer beweeglijk hoofd en het dubbeloog, maar daarnevens als bewuste functie, de vage waarneming van het evenwichtsgevoel.

Van de laatste uit ontwikkelen zich ook functies door inwerking van stooten die niet met lichaamsverplaatsing gepaard gaan. Bij voorkeur zijn dit intermitteerende reflexen. Daarnaast komt als bewuste functie, de gehoorswaarneming.

De intermitteerende reflexen op het strottenhoofd, tong en lippenspieren, waren bizonder belangrijk. Vooral omdat zij als dochterfunctie van het oude orgaan de merkwaardige eigenschap behielden, die aan het geheele statisch orgaan eigen is. Het eindorgaan is van meet af in staat om reflectorisch juist hetzelfde te reproduceeren, wat te voren als uitgangspunt van den prikkel gewerkt had. Werd door een waterstoof het lichaam in bepaalden omvang verplaatst, de statocyste gaf door een lichaamsverplaatsing van dienzelfden omvang den waterstoof terug. Dit beginsel veranderde niet voor de luchtstooten. Bij het ontvangen van geluidsgolven door het eindorgaan beschikt dit meteen over de eigenschap om reflectorisch door spierbeweging diezelfde geluidsgolven terug te geven. Het is een kenmerkende eigenschap van het acustisch zenuwstelsel, dat daarin langs reflectorischen weg een zoodanige intermitteerende spierbeweging in de spreekmusculatnur wordt gewekt, dat er een volkomen juiste reproductie bereikt wordt van den uitgangsprikkel, die haar in het leven riep. De, geluidsgolf wordt dus door de spreekmusculatnur van het wezen dat haar opvangt, reflectorisch als geluidsgolf teruggegeven.

In dit opzicht is liet acustisch zenuwstelsel volkomen eenig in zijn soort. De prikkel die daarin een impuls wekt, kan op dezelfde wijze daaruit weêr terugkomen. In geen ander zintuig is dit mogelijk.

Toch is het begrijpelijk dat eerst in een geheel, dat op een bepaalden tonischen stand is ingesteld, de reproductie van intermitteerende prikkels tot ontwikkeling kan komen.

Dan kan ook de spraak ontstaan en met de spraak het kenmerkende der menschelijke intelligentie.

Sluiten