Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en intermediaire wegen nog zeer enkele wortelvezels. Zij zijn echter de kernen, die in de allereerste plaats secundaire octavusbanen opnemen, gelijk straks zal worden aangetoond.

Het schijnt dus alsof deze kernen, die in den octavo-mesencephalen weg zijn geplaatst, ofschoon zij in hoofdzaak secundaire impulsen uit de primaire kernen ontvangen, toch ook impulsen direct uit de eindorganen voor hun werk noodig hebben.

Dit is niet het geval voor andere secundaire kernen, die in een anderen grooten weg, die van de primaire kernen naar het cerebellum en via dit hersendeel naar de groote hersenen voert, zijn ingeschakeld. Ondanks vele experimenten is het mij nog nooit gelukt, wortelvezels van den N. octavus direct in het cerebellum of in de nuclei cerebelli te volgen. Die tweede weg wordt voor een afzonderlijke paragraaf bewaard, omdat de samenkoppeling ervan aan de behandeling van den octavo-mesencephalen weg en van de enkelvoudige reflexwegen van den N. octavus verwarring zou stichten. Wel mag nu reeds worden opgemerkt dat de nuclei olivares superiores eerst volledig begrepen kunnen worden, als zoowel de cerebellaiie als de cerebrale wegen behandeld zijn.

Voor de alinea's van deze paragraaf krijgen wij dan de volgende indeeling.

Vooreerst het tuberculum acusticum en de nucleus ventralis N. VIII. Daaraan sluit de beschrijving van den tractus octavo-mesencephalicus, want al dwong ons de aanwezigheid van wortelvezels in het begin van dien bundel, hem in de vorige paragraaf al te noemen, in bizonderheden komt hij eerst in verband met zijn oorsprongskernen tot zijn recht. Dit heeft het voordeel om daarbij tevens de beschrijving optevatten der daarin geschakelde kernen, de nuclei trapezoides, de nuclei olivares superiores en de kernen van den lemniscus lateralis. Zij zijn door secundaire octavusvezels te werk gestelde reflexkernen.

In de tweede plaats de nucleus van Bechterew en het autonome octavusstelsel.

In de derde plaats de nucleus triangularis. Daar deze kern zal blijken een groote beteekenis te bezitten als tusschenschakel voor de kern van Deiters, zal de bespreking van deze kern en van de reflexwegen, welke uit haar ontspringen, hier worden toegevoegd. Daaraan zal zich onmiddellijk aansluiten de nucleus tracti descendentis. Daar uit deze kern krachtige verbindingen voor het cerebellum ontspringen zal in aansluiting daaraan een begin worden gemaakt met de beschrijving der cerebellaire verbindingen.

De cerebellaire verbindingen zelf, de kernen van het cerebellum en de beschrijving van het cerebellum zullen echter voor de volgende paragraaf worden bewaard.

Door den onderlingen samenhang der verschillende hier behandelde stelsels, is het van zelf sprekend, dat deze alinea's telkens op elkanders gebied zullen ingrijpen, waarbij dan vanzelf de groote tractus octavomesencephalicus in onderdeelen wordt ontleed.

Sluiten