Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tuberculum acusticum ontspringt. Daar echter de N. cochlearis intact is, loopen er in de stria acustica thans vrij wat wortelvezels. In veel minder mate dan de stria is het corpus trapezoides verkleind. Het is iets kleiner geworden en eenige oorsprongseellen van type a zijn in het medio-ventrale kerngebied weggevallen. Maar toch lang niet, zooals dit in fig. 276 het geval was.

De plaats der doorsnijding is de oorzaak van de tegenstelling, die er bestaat tusschen de sterke atrophie in de stria en de geringe in het corpus trapezoides.

De lemniscus lateralis is hier getroffen (zie fig. 286 en 287) proximaal van den nucleus dorsalis lemnisci.

Cellen, die langs het corpus trapezoides vezels uitzenden, om de nuclei trapezoides, de nuclei olivares superiores of de nuclei lemnisci lateralis te bereiken, zijn onveranderd gebleven.

De sterke tegenstelling in de atrophie der stria en van bet corpus trapezoides wekt het vermoeden, dat er langs de ventrale octavusbaan veel meer vezels loopen voor de nabijgelegen secundaire kernen (vooral nuclei trapezoides en nucleus ventralis lemnisci) dan het geval is in de dorsale en intermediaire octavusbaan.

Dit vermoeden, dat later nog langs anderen weg bevestigd zal worden, vindt een krachtigen steun in de belangrijke veranderingen, welke tengevolge der lemniscusdoorsnijding in het tuberculum acusticum zijn ontstaan. Zij zijn geheel anders dan toen het corpus trapezoides werd doorsneden.

loen (fig. 276) waren bijna alle fusiforme cellen verdwenen. Nu echter (zie fig. 277 en fig. 278 B) na de doorsnijding van den lemniscus lateralis, zijn in het gekruiste tuberculum acusticum de meeste radiale cellen te niet gegaan (verg. fig. 274 en fig. 277). Monakow heeft op dit feit gewezen, maar het heeft niet de aandacht getrokken, welke het verdient. Beter nog dan in het karmijnpraeparaat, ziet men het in een Nissl-serie door de medulla oblongata van een konijn, dat 8 maanden na de doorsnijding van den lemniscus lateralis heeft geleefd. In fig. 278 A. en B. zijn de doorsneden door het tuberculum acusticum afgebeeld. In fig. 278 A. vindt men in het stratum mediale van het tuberculum, gelijkzijdig aan de operatie, talrijke radiale cellen. In fig. 278 B. door het stratum mediale van het gekruiste tuberculum is geen spoor meer van die cellen terug te vinden. In het tuberculum acusticum gekruist aan de operatie ontspringen dus uit de radiale cellen, vezels die zonder onderbieking doorgaan tot aan den lemniscus lateralis. Deze vezels vinden, evenals die, welke uit de cellen van type c. in het dorso-laterale deel van de ventrale kern ontsprongen zijn, hun weg langs de dorsale en intermediaire octavusbanen en gaan tot in den colliculus posterior en wellicht verder door.

Met behulp der atrophie-methode worden dus belangrijke bizonderheden vastgesteld, omtrent de rol, die het tuberculum acusticum en den

Sluiten