Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nucleus ventralis spelen. Worden die resultaten samengevat, dan luiden zij als volgt:

a. Centripetale wortelvezels uit den N. cochlearis bereiken het tuberculum acusticum en den nucleus ventralis N. VIII. De samenhang dezer vezels met de oorsprongscellen der secundaire vezelstelsels is of zeer innig, door tusschenkomst der kelken van Held met cellen der ventrale kern, of wel zij vindt plaats door tusschenkomst van eindplexus en is dan niet direct. De rol der kleine pyramidevormige zenuwcellen, welke in grooten getale verdwijnen, als die wortelvezels tot atrophie worden gebracht, is waarschijnlijk, de indirecte verbinding op zich te nemen. Zij zijn ten deele schakelcellen, die tusschen wortelvezel en oorsprongscel voor het secundaire stelsel zijn ingeplaatst.

Cellen van middelbare grootte en ronden vorm, hier beschreven als cellen van type b, geven het aanzijn aan autonome centrifugale wortelvezels in den N. octavus. Zij worden in groot aantal in het ventro-mediale deel van het distale einde der ventrale octavus-kern gevonden en gaan te niet, als de wortelvezels atrophieéren.

b. De groote cellen van type a uit het medio-ventrale kerngebied, zijn de oorsprongscellen voor de secundaire vezels naar de ventrale octavusbaan (trapezoiedvezels). Zij gaan te gronde als het corpus trapezoides tegenover den tractus spinalis N. V doorsneden wordt.

c. De fusiforme cellen uit het tuberculum acusticum, dragen eveneens bij tot den oorsprong van trapezoiedvezels.

d. Het corpus trapezoides, dicht bij zijn oorsprong uit de bovengenoemde kernen, bestaat daar uitsluitend uit vezels, welke uit die kernen zijn ontsprongen. Zij vormen een aantal onderscheiden vezelgroepen, die naar de nuclei olivares superiores, de nuclei trapezoides en de nuclei lemnisci lateralis gaan. Slechts enkele dezer vezels gaan verder door naar het corpus quadrigeminum posterius.

e. De groote cellen uit de dorso-laterale afdeeling van de ventrale octavuskern, hier beschreven als cellen van type c en de radiale cellen van het tuberculum acusticum, geven den oorsprong aan secundaire vezels, die langs dorsale en intermediaire octavusbaan den lemniscus lateralis bereiken. Zij gaan te niet als hij doorsneden wordt.

Deze resultaten zijn slechts voor het distale eind van de ventrale kern geldig. Slechts in dit gedeelte kunnen cellen tot atrophie worden gebracht, door operaties aan den hersenstam verricht.

Het schijnt mij echter twijfelachtig toe of het mogelijk zou zijn, door zulke operaties de geheele ventrale kern, ook in het proximale deel, tot atrophie te brengen. Indien de medulla oblongata langs de raphe heen overlangs in tweeën wordt gespleten, dan is het mij niet mogen gelukken de dieren langer dan 14 dagen in het leven te houden. Wel is er dan tigrolyse in de meeste cellen van het distale kerneinde, maar in het proximale kerneinde vindt men slechts weinig cellen tigrolytisch veranderd.

Sluiten