Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De nucleus triangularis is een kleincellige octavus-kern en wordt in dezen gedachtengang beschouwd als een groot schakelapparaat op nabijgelegen grootcellige kernen. Uit de cellen, die hem opbouwen, ontspringen geen lange vezels naar ver verwijderde cel-complexen in distale of proximale richting. Wel ontspringen zulke stelsels uit de groote cellen in den ventrolateralen pool der kern en om die reden worden zij tot den nucleus proprius radicis descendentis gerekend.

Deze meening wordt gesteund door de verandering die de nucleus triangularis ondergaat als gevolg van de atrophie van den N. vestibularis. De kern wordt dan in zijn geheel kleiner (zie bijv. tig. 273 b). Er verdwijnen daaruit alle directe wortelvezels. De vezels, die overblijven, liggen dichter bij elkaar en de door de kern heenstralende bundels als de stria acustica schijnen het kernveld geheel te vullen.

Bovendien gaan dan in de kern zeer veel kleine cellen te niet. De kleine schakelcellen verdwijnen tegelijk met de wortelvezels. De middelgroote cellen worden iets kleiner. Zij komen dichter bijeen te liggen. Hun rangschikking in groepen wordt duidelijker. Dit is in fig. 311 weergegeven, geteekend naar een thionine-praeparaat van hetzelfde konijn, van hetwelk in fig. olO de nucleus triangularis der niet geopereerde zijde is afgebeeld.

De cellen van de kernen van Deiters en van den neerdalenden vestibularis-wortel veranderen weinig als de N. vestibularis verdwijnt.

De nucleus triangularis gedraagt zich dus na worteldoorsnijding, zooals zich gewoonlijk kernen gedragen, die aanvoerende zenuwwortels opnemen. Wortelvezels en kleine schakelcellen gaan te gronde, maar secundaire systemen degenereeren niet. Evenmin vertoont na worteldoorsnijding de gekruiste dorsale octavuskern veranderingen. De gekruiste verbinding, die Ramon y Cajal in fig. 319 van zijn handboek afbeeldt, is als bundel gemakkelijk genoeg terug te vinden. Zij degenereert echter niet na worteldoorsnijding, wel bij zijdelingsche operaties aan de medulla oblongata, waar wij dien bundel later terug zullen vinden.

Operaties in het laterale gebied der medulla oblongata, die zoo vruchtbaai zijn geweest voor de studie der lange banen uit het tuberculum acusticum en uit den nucleus ventralis N. \ III, hebben ook de kennis der secundaire systemen uit den N. vestibularis een belangrijke schrede verder gebracht.

De nucleus triangularis zendt hen niet uit. Hij heeft in de voorafgaande uiteenzettingen de beteekenis gekregen eener schakelkern, die directe verbinding maakt

lc met wortelcellen, verwant aan mediale celgroepen der spinale voorhoornen, bijv. met nucleus N. abducentis en N. hypoglossi;

ij met strengcellen van den nucleus Deiters of van den nucleus proprius, waardoor met behulp van lange systemen, wortelcel-groepen in verwijderde segmenten, zoowel proximaal (nuclei N. IV en nucleus N. III) als distaal (de mediale celgroepen der lange ruggemergszuil) worden verbonden en

Sluiten