Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorziet, als de Deitero-spinale bundel het de gelijkzijdige doet. Tengevolge der dubbele kruising (bindarm en rubro-spinale bundel) staat een helft van het cerebellum met de daaraan gelijkzijdige ruggemergshelft in verbinding. Ook die verbinding is er dus tweemaal: eens door haakbundel en D e i t e r o -spinalen bundel en nog eens door bindarm en rubro-spinalen bundel.

|ï. Een tweede bundel gaat verder, passeert de roode kern en bereikt de mediale en vooral de ventrale thalamuskern. Op die wijze komt er verbinding tot stand met het thaïamencephalon, een vereenigingspunt, waarheen ook de proprio-receptieve vezels der extremiteiten en van den N. trigeminus heengaan. Daar deze kernen (ventrale en laterale kernen) met de parietale hersenschors in verbinding komen, vormt de hier bedoelde bundel een onderdeel van een ander projectiestelsel naar de hersenschors, dat in de volgende paragraaf besproken zal worden.

6. De N. octavus voert centrifugale, d. w. z. autonome vezels.

Zij worden hem toegevoerd uit den nucleus Bechterew en uit bepaalde cellen, die aan het distale einde van den nucleus ventralis N. VIII worden gevonden. Zij fungeeren als praeganglionnaire stelsels.

Het reflexstelsel van den N. octavus is derhalve een zeer samengesteld geheel. Dit was te verwachten. Want het dient om functies van fundamenteel belang in stand te houden. Met behulp van andere stelsels, vooral met het proprio-receptieve stelsel is het in staat om den stand van het hoofd te regelen tegenover alle denkbare verplaatsingen van romp en extremiteiten en omgekeerd om aan elke standsverandering van het hoofd een daarbij passende plaatsverandering van oogen, romp en ledematen te bewerkstelligen.

Als zoodanig werkt het octavus-stelsel mede tot behoud van het evenwicht, dat overigens in niet mindere mate door het proprio-receptieve en ook door het optische stelsel wordt geregeld.

Maar juist die met elkander samenwerkende lichaamsinstellingen zijn voor het dier van groote waarde. Zoolang aan elke standsverandering van het hoofd, een bepaalde instelling van het geheele lichaam is vastgekoppeld, volgt daaruit, dat bij de voorgenomen willekeurige handeling, het lichaam automatisch of reflectorisch in een zoodanige positie is gebracht, dat er voldoende stevigheid in de spiergroepen wordt aangetroffen op het oogenblik, dat de handeling tot uitwerking zal komen.

Nog meer echter. Wordt de willekeurige handeling werkelijk uitgevoerd, dan zal zij zich eerst dan met de noodige juistheid kunnen afspelen, wanneer ook tijdens den afloop der handeling, door telkens zich wijzigende reflectorische instellingen, een van oogenblik tot oogenblik afwisselende lichaamshouding bereid is, om de nieuwe beweging op te vangen. Dan alleen is de precisie der handeling op elk oogenblik gewaarborgd en dit is voor een deel de opgave van het machtige reflectorische octavus-stelsel. Het is de bestaansvoorwaarde voor de willekeurige handeling, dat op ieder oogen-

Sluiten