Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarbij moet men echter in het oog houden, dat de kernzuil bij de kat volmaakt verschillend is van die, welke men bij het konijn vindt. Zij onderscheidt zich daarvan vooreerst door de aanwezigheid van ophoopingen van cellen in de middellijn, die men beschrijft als mediale kernen in den ventralen uitlooper der substantia grisea centralis. In de tweede plaats worden bij de kat wel celgroepen gevonden, die men met de kernen van WestphalEdinger en met die van Darkschewitsch pleegt gelijk te stellen.

In fig. 367 zijn drie afbeeldingen weergegeven, die de oculomotorius-kern der kat treffen in haar caudale, middelste en proximale afdeelingen.

Fig. 367 I geeft de teekening weer naar een thionine-praeparaat door de caudale afdeeling der kern. Men ziet, dat daar een onderscheid tusschen een dorsale en ventrale kern buitengemeen moeilijk te maken is. Daarentegen worden er in de middellijn een groot aantal cellen gevonden, die bij het konijn volkomen ontbreken. Deze midden-kern is echter, gelijk weldra zal worden bewezen, slechts een deel van de dorsale kern, die grooter geworden, zich langs den medialen rand der ventrale kern heeft uitgebreid, over de middellijn heen is gegroeid en den ventralen uitlooper der substantia grisea centralis met cellen heeft opgevuld. Deze kern wordt gewoonlijk als de medio-dorsale kern beschreven.

Deze mediale kern bereikt een zekere zelfstandigheid. In fig. 367. 2 bijv., ditmaal geteekend naar een Weiger t-P a 1-praeparaat na dubbelkleuring met karmijn, ziet men dat in de middelste afdeeling een zeer massieve kern ligt, welke oogenschijnlijk niet meer met de dorsale kern samenhangt. Men kan haar de medio-dorsale kern noemen. De daarin te vinden cellen verschillen onderling zeer in grootte, en daardoor is in het normale praeparaat de mediodorsale kern wel van de dorsale en ventrale kern te onderscheiden. Deze mediodorsale kern, tot wier vorming misschien en dan, in meer proximale niveaux, ook de ventrale kern bijdraagt, eindigt ongeveer in het midden der kernzuil.

Nauwelijks echter zijn de mediale celgroepen verdwenen, (in fig. 367. 3 is dit naar een thionine-praeparaat afgebeeld) of er verschijnt in de substantia grisea centralis, dorsaal van de kernzuil, in de middellijn een min of meer wigvormige kern. De punt dezer wig is ventraal gericht en de kern bestaat uit kleine cellen. Eigenlijk bestaat de wig uit twee symmetrische, in de middellijn met elkander samenhangende kernen (fig. 367. 3. a.), die zich zelfs een eindweegs proximaal van de eigenlijke kernzuil voortzetten. Deze kern, de kern van W e s t p h a 1-E d i n g e r, die ook bij de menschen voorkomt, heeft als pupilkern of als kern voor de binnen in het oog gelegen spieren veel van zich doen spreken. Haar ontmoet men dus bij de kat. Als gedifferentiëerde kern ontbreekt zij bij het konijn. Waar zij voorkomt, is zij een proximo-mediale kern.

Bovendien echter wordt, behalve deze proximo-mediale kern bij de kat en nog veel duidelijker bij den hond, in het meest proximale gedeelte der kernzuil een nieuwe groep cellen gevonden. Zij zijn latero-dorsaal van de zuil, tusschen de vezels van den hier zeer verkleinden fasciculus longitudinalis

Sluiten