Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is dus niet verwonderlijk, dat de klinische verschijnselen bij de sluiting dezer arterie waargenomen, wel tot op zekere hoogte overeenstemmen, zoolang zij afhangen van den verweekten zijdelingschen wand der medulla oblongata, maar zeer verschillend uitvallen, voor zoover zij uitgaan van het cerebellum en dat verweekingshaarden daarin alsdan zelden worden waargenomen. Het meest nog in den nucleus dentatus.

De arteria cerebelli superior voorziet een evenzeer ongelijk veld van het proximale worm-deel en lobus anticus, maar breidt zich eveneens soms ver in caudale richting uit.

De arteria inferior anterior vindt haar voedingsgebied tusschen beide in.

§ 2. Makroskopische bouw van liet cerebellum.

P a 1 a i o-c erebellum en Ne o-c erebellum.

Het orgaan, dat wij cerebellum noemen, is wel, sedert vele jaren, zeer dikwerf en tot in alle bijzonderheden van zijn vorm nauwkeurig beschreven geworden, maar tot op den laatsten tijd toe is zoowel de makroskopische als de mikroskopische architectuur er van zeer onvoldoende bekend gebleven.

Het ontstaat, als een dorsale uitgroeiing der dorsale vleugelplaat van H i s, caudaal van het mesencephalon, ongeveer terzelfder plaatse waar de

dorsale octavus-kern wordt gevonden en groeit van daaruit oraalwaarts over de middellijn. Spoedig vormt zich te dier plaatse een dwarse lijst over den 4den ventrikel heen, wier laterale gedeelten van den aanvang breeder zijn dan het middenstuk. Aldus vindt men het bijv. bij het menschelijk foetus van 8J c.M., zooals in fig. 380, bij twee-malige vergrooting is afgebeeld. Daar ziet men een nog niet gegroefde dwarse lijst, die den vorm heeft van een halter, over den éden ventrikel heen uitgespannen tusschen mesencephalon en myelencephalon.

Oraalwaarts en caudaalwaarts blijft het echter zoowel met het mesencephalon als met het myelencephalon verbonden.

Die verbindingen vindt men bij den vol¬

wassen mensch terug als dunne witte vliezen, het overschot van den dorsalen wand van het caudale hersenblaasje, voor zoover het niet door de inwoekerende cellen van de vleugelplaat tot cerebellum wordt. Het velum medullare anticum verbindt het cerebellum met het mesencephalon (fig. 381 v.m.a.), het velum medullare posticum (fig. 381 v. m. p.) verbindt het met het myelencephalon.

De centrale massa van de kleine hersenen wordt bij den volwassene gevormd door een massief stuk van witte stof, dat op de dwarse doorsnede

Fig. 380.

Photo van een cerebellum uit een menschelijk foetus van 87a c.M. 2-malige vergrooting.

Sluiten