Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stadia zich in driedeeling bevindende lamina granularis. Bovendien wezen wij er op. dat in latere foetale stadia en bij den pas-geborene, voortdurend cellen uit de lamina granularis superficialis naar binnen verhuizen. Er bestaat dus een principiëele scheiding tusschen de lamina granularis van den volwassene en de cellaag. Dit is een der oorzaken van het tot stand komen der helle zone.

Maar tevens ziet men, zooals in fig. 408 en fig. 409 is afgebeeld, dat rondom de cellen van P u r k i n j e de lamella cerebelli zeer rijk aan vezels is. Deze vezels loopen, zoowel in de laag tusschen de eigenlijke korrels en de cellen van P u r k i n j e, als tusschen hen en de lamina plexiformis. Zij omgeven die cellen, loopen voor het grootste gedeelte in tangentiale richting aan de oppervlakte der korrellaag. Men noemt hen tangentiale vezels, peri-ganglionaire vezels of plexus peri-ganglionaris.

Boven de cellen van P u r k i n j e, in de lamina plexiformis dus, loopen die vezels evenwijdig aan de grenslijn der lamina granularis. K ö 11 i k e r kende hen reeds. Op den top der lamellen loopen zij niet meer zoo fraai parallel met den rand der korrellaag als langs den zijwand der lamella. Daar convergeeren zij vaak naar de korrellaag toe, tendeele omdat de top steil naar de zijden daalt, ten deele ook als gevolg van haar ontstaan.

Men kan deze laag vezels als oppervlakkige tangentiale vezels of plexus supra-ganglionaris beschrijven (fig. 408, 409a).

Vlak onder de cellen van Purkinje vindt men in de reeds genoemde helle zone der korrellaag, nogmaals een dichte laag merghoudende tangentiale vezels, eveneens evenwijdig aan de korrellaag. Zij vormen de diepe tangentiale vezels of de plexus infra-ganglionaris (fig. 408, 4096). Deze vezels liggen dichter opeen dan in den oppervlakkigen tangentialen plexus.

De peri-ganglionaire plexus valt dus in twee vezel-lagen uiteen, die rijker aan vezels zijn dan de plexus intra-granularis. Plexus peri-ganglionaris en plexus intra-granularis zijn twee, streng van elkander te onderscheiden, vezellagen, want beide vezel-plexus hebben, ieder voor zich, een verschillende beteekenis en een afwijkende wordings-geschiedenis.

Het behoeft geen betoog, dat de helle zone onder de cellen van Purkinje voor een deel de uitdrukking is van den rijkdom der daar gevonden lagen van tangentiale vezels. Wordt door ziekte of door aangeboren tekort, het cel-materiaal, waaruit zich de lamina granularis ontwikkelen moet, onvoldoende, dan kan die helle zone zeer groot worden. Maar zij kan ook het gevolg zijn van een zeer dicht infra-ganglionair vezelnet en behoeft dan niet abnormaal te zijn.

Alle bovengenoemde vezels beldeeden zich eerst na de geboorte met merg. In fig. 410 is een lamel uit de schors van den lobulus lunatus inferior cerebelli van een kind van één jaar afgebeeld. Hoogstens een enkele radiale vezel begint zich op dat oogenblik te myeliniseeren. Zoowel de intra-granulaire als de peri-cellulaire vezels moeten de merg-bekleeding nog verkrijgen. Maar al missen de vezels nog merg. zij zijn reeds aangelegd en de korrellaag vertoont lang van te voren de eigenaardige rangschikking der korrels tot eilandjes, waartusschen ruimten open blijven, die later met merghoudende vezels zullen

Sluiten