Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De axon dezer dwerg-cellen richt zich naar de lamina plexiformis toe. Vergeleken met het kleine cellichaam is hij zeer lang. Daar aangekomen valt hij uiteen in twee loodrecht op elkander staande collateralen. Zij loopen als lange draden evenwijdig aan de grenslijn der korrellaag, maar staan tevens loodrecht op de dendrieten-

velden der cellen van Purkinje, waar zij in aanraking komen met de kleine dwarse uitsteeksels, welke men aan de dendrieten der laatstgenoemde cellen vindt.

Er is dus een tweede, veel meer samengestelde synaps tusschen de vezels uit de mergspaak en de cellen van Purkinje. Zij wordt gevormd door een eigen schakelcel, de dwerg-cel, die tusschen de mosvezels en de dendrieten der cel van Purkinje is ingevoegd. Deze synaps is van phylogenetisch jongeren datum dan de eerstbeschrevene tusschen klimvezel en cel van Purkinje.

Daarom heeft zij een andere beteekenis.

De mosvezels, wier gekronkelde merghoudende stukken in het Weiger t-praeparaat tot uitdrukking komen in den intra-granulairen vezel-plexus, zijn dan ook van andere herkomst dan de klimvezels.

Het bewijs daarvan wordt geleverd door de pathologie en wel bij de indirecte kleine-hersen-atrophieën, die men samenvat met den naam van olivo-pontine cerebellaire atrophie. In dergelijke gevallen mag men onderstellen, dat alle cellen in alle kernen der ventrale

hrncrcm-nfrl Pfilinrr on 1'»-> 1 ^ • .f • i

AAl iiuuici uuvctres mieriores, aoor jrjg. 423

een primair lijden te gronde zijn gegaan. Dienten- Kleine dendrietender gevolge zijn alle vezels in den brugge-arm, alsmede dwerg-cellen met hare het olijven-aandeel der vezels in het corpus restiforme klauw-vormige eind-arverdwenen. In de mergspaken vindt men dan slechts borisatiesspino-cerebellaire vezels (klimvezels) en axonen van cellen van Purkinje. Alle mtra-granulaire vezels kunnen in zulke gevallen verdwenen zijn. Dat beteekent dus, dat de intra-granulaire vezels, neo-cerebellaire aanvoerwegen, niet uit spinale wegen aangevoerde vezels zijn. Terwijl de klimvezels als palaio-cerebellaire aanvoerwegen werden aangezien, ontmoet men hier de mosvezels als aanvoerende vezels voor de neo-cerebellaire afdeelingen van het cerebellum.

I11 fig. 424 en in fig. 425 A en B is het volkomen verlies van de intragranulaire vezels bij de z.g. olivo-pontine atrophie geteekend. Daarbij spreekt dan tevens het feit, dat ondanks het groote vezelverlies in de intra-granulaire \ ezels, die van den peri-ganglionairen plexus weinig verandering hebben ondergaan. De onafhankelijkheid van den intra-granulairen en peri-ganglionairen

Sluiten