Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij ontspringen uit de nuclei pontis. In deel II, p. 376—382 is er opmerkzaam op gemaakt, dat de groote massa vezels uit de hersenschors in den pes pedunculi zijn gelegen. Deze fronto-, parieto- en temporo-pontine wegen gaan naar de ventrale groep brugge-kernen en eindigen daarin.

Uit hen ontspringen, voor een groot deel gekruist, de ponto-cerebellaire wegen.

Dat de brugge-kernen een aanvoer uit het ruggemerg zouden hebben, is ons niet bekend. Zij zijn in het groote kringsysteem opgenomen.

Bij de nu volgende beschrijvingen zullen deze wegen, voor zoover zij niet reeds behandeld zijn, in detail besproken worden en wel in deze volgorde;

1. de vestibulo-cerebellaire verbindingen;

2. de spino-cerebellaire verbindingen;

3. de bulbo-cerebellaire verbindingen;

4. de ponto-cerebellaire verbindingen.

b. Corpus restiforme en de daarin hopende verbindingswegen.

1. Inleiding.

Op de dwarse doorsnede der medulla oblongata, daar waar zij zich aan het cerebellum vasthecht, is het corpus restiforme door twee afzonderlijke velden vertegenwoordigd (fig. 430).

Mediaal ligt een veld, grootendeels opgebouwd uit talrijke, afzonderlijk loopende, dwars doorsneden vezelbundels, welke door grijze stof van elkander gescheiden zijn. Tusschen de vezelbundels vindt men bijv. nog de proximale uitloopers van de kern van D e i t e r s, die hen in groepen verdeelt. F u s e, Kohnstamm en anderen onderscheiden nog andere kernen daarin.

Oorspronkelijk heeft Meynert aan dit veld den naam gegeven van „innere Abteilung des unteren Kleinhirnstiels". Op zijn voetspoor doorgaand noemt von Monakow dit veld J. A. K. Andere, Fransche en Engelsche schrijvers, bestempelen dit gebied met den naam „corpus juxta-restiforme".

Ofschoon ook deze benaming niet gelukkig is, is in de beschrijving hier de uitdrukking corpus juxta-restiforme gekozen, of wordt in de Nederlandsche nomenclatuur de naam ,,binnensteel" van het corpus restiforme gebruikt. Meynert's benaming is te lang. Niet ten onrechte moet gevreesd worden, dat de verwarring kon worden vergroot, als men uitsluitend den naam J. A. K. gebruikte, die alleen in Duitschland burgerrecht verkregen heeft. Daarom is in de beschrijving van corpus juxta-restiforme gesproken. In de figuren werden echter de letters J. A. K. gehandhaafd.

Deze binnensteel gedraagt zich echter evenals de andere afdeeling van het corpus restiforme. Want de daarin aanwezige vezels, die proximaal van den radix descendens N. VIII worden gevonden, gaan op weinig uitzonderingen na, naar het cerebellum en zijn cerebello-petale vezels.

Het laterale deel van het corpus restiforme, dat in alle vroegere uiteen-

Sluiten