Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de ventrale kern overblijven, een beteekenis moet worden toegekend in dien zin. dat zij naar de groote hersenen zouden geleiden.

Hoe belangrijk ook, is dit experiment voor die vraag allerminst een experimentum crucis.

Het zou dit kunnen zijn, indien werkelijk de verbindingen met het cerebellum uitsluitend gekruiste verbindingen waren. Bij het konijn is dit zeer stellig het geval niet. Zulk een dier bezit nog nauwlijks anders dan de bi-lateraal symmetrische bewegingen van romp en extremiteiten, waarop Bolk de aandacht vestigde.

Daarop wordt echter uitvoerig teruggekomen. Maar wel staat het vast, dat de aanwezigheid van cerebro-petale cellen, moeilijk in overstemming kan worden gebracht met de bovenvermelde grond-experimenten.

Daarentegen wijst het experiment van Borowiecki in een geheel andere richting. Het doet de vraag rijzen, of er in de ventrale kern niet verschillende onderafdeelingen moeten worden aangenomen van welke sommige met de gelijkzijdige, andere met de gekruiste cerebellum-helft in verbinding staan.

De gevolgen van partiëele exstirpaties van het cerebellum, bij lagere dieren, bepaaldelijk bij konijnen, zijn nog veel moeilijker te beoordeelen dan éénzijdige brugge-arm-doorsnijdingen en de weinig ervaren onderzoeker, die niet op de mogelijkheid van dubbele, gekruiste en ongekruiste, verbindingen bedacht is, zal allicht den indruk krijgen, alsof een vrij omvangrijk, éénzijdig cerebellum-defect, nauwelijks en alleen gekruist op de brugge-kernen inwerkt, wat onjuist is.

Daarentegen zijn de resultaten van een aantal pathologische veranderingen in menschen-hersenen volkomen in overeenstemming met hetgeen de grondexperimenten eischen.

Voordat dus speciëele experimenteele onderzoekingen behandeld worden en bepaaldelijk voordat de gevolgen van partiëele kleine-hersen-laesies beschouwd worden, moet rekening gehouden worden met hetgeen de gevolgen zijn van partiëele atrophieën in den hersensteel, die na haarden op verschillende plaatsen in de groote hersenen voorkomen en hoe die pathologische veranderingen plegen in te werken op het kern-stelsel der V a r o 1 s-brug.

Men kan somwijlen waarnemen, dat alle steel-vezels zijn verdwenen, met uitzondering van een gesloten bundel intacte vezels, welke dan, wat haar plaats aangaat in de V a r o 1 s-brug, gevolgd kunnen worden.

Ten einde de beteekenis van dergelijke pathologisch veranderde menschenhersenen te leeren kennen, worden daarvan enkele sprekende gevallen nader onderzocht.

\ ooreerst wordt een reeks foto's door de V a r o 1 s-brug afgebeeld, welke behooren bij een hersensteel, waarin alle vezels verdwenen zijn,behoudens een kleine, aaneengesloten, intacte bundel, beantwoordend aan een deel van den parieto-pontinen bundel. De hersenhaard, welke die vezel-atrophie veroorzaakt heeft, is afgebeeld in Deel II, fig. 335.

Sluiten