Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat cerebellum-vezels door den brugge-arm heen, on-onderbroken naar den cortex cerebri gaan. Of men zou kunnen aannemen, dat cerebellum-vezels, na onderbreking in de V arols-brug, door het tegmentum heen in verbinding met sub-corticale centra konden staan.

Deze vraag moet onder de oogen gezien, omdat van hoogstbevoegde zijde het bestaan van cerebello-fugale vezels in den brugge-arm wordt verdedigd.

Mingazzini, Masuda, Brouwer en anderen verdedigen het. M i ngazz ini vooral brengt daarvoor krachtige argumenten. In een uitvoerige studie over de gevolgen die een, naar zijn meening, primaire aplasie der linker cerebellum-helft na zich sleept, verdedigt Mingazzini met Giannuli het bestaan van cerebello-fugale vezels in den brugge-arm. (Memoria della Reale Accademia dei Lincei, 1918. Serie V. Volume XII. Fascicolo XIII).

Met veel van hetgeen in dien voortreffelijken arbeid vermeld is, kan ik volkomen instemmen.

Het feit, dat de disto-ventrale strata transversalia zich het eerst van alle met merg omhullen, kan ik geheel bevestigen.

De tweede vezel-groep der centrale steel-straling, zooals zij in de vorige bladzijden werd omschreven, begint met myelinisatie ongeveer gelijktijdig met de pyramide en wordt op den voet gevolgd door mergvorming in de daarbij behoorende disto-ventrale dwarsvezels. Het feit is in de voorafgaande bladzijden ook gewaardeerd.

Evenzoo is het volkomen juist, dat bij Phoca (en andere Cetacëen), die een behoorlijken extremiteiten-bundel (pyramide) nauwelijks bezitten, juist de disto-ventrale dwarse vezels in de V a r o 1 s-brug tot een machtig ontwikkeld vezelstelsel te zien geven.

Dit feit werd eveneens gewaardeerd, omdat deze dieren als voorbeelden kunnen gelden van wezens, wier bi-lateraal symmetrische romp-bewegingen tot een meer dan gewoon hoogen trap van ontwikkeling zijn opgevoerd.

In één enkel opzicht kan ik niet met Mingazzini medegaan.

Mingazzini legt nadruk op de atrophie in den. aan de aplasie van het cerebellum gekruisten, rechter hersen-steel. Hij meent daarmee het bestaan van cerebello-fugale vezels in den brugge-arm te kunnen bewijzen.

Dit echter is aan twijfel onderhevig. Die bewijsvoering zou slechts dan gelden, als de aplasie van het cerebellum primair was.

Blijkens M i n g a z z i n i's eigen beschrijving is de gekruiste, rechter hemispheer kleiner dan de linker.

In de rechter hemispheer wordt een omvangrijke atrophie van windingen aangetroffen langs de basale vlakte. Windingen van de slaapkwab, den Ammonshoorn, de insula en van het onderste deel der voorhoofdskwab, met de opercula nemen deel aan die atrophie.

Wat in den rechter hersen-steel is overgebleven aan vezels, beperkt zich tot een intacte radiatio peduncularis centralis. De twee andere stralingen hebben alle vezels verloren.

De onderstelling is gerechtvaardigd, dat een primair lijden der rechter

Sluiten