Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hemispheer, verkregen vóór of onmiddellijk na de geboorte, de vezels, waaruit de mediale en laterale steel-stralingen voortkomen, heeft vernield. Dientengevolge verdwenen nagenoeg geheel de daarvan afhangende, gelijkzijdige dorsale en laterale kernen, de daaruit ontsprongen strata transversalia voor den gekruisten brugge-arm, alsmede de daarvan afhangende cerebellum-helft.

M i n g a z z i n i's beschrijving is uitermate nauwkeurig en is een sprekende aanvulling der drie voorbeelden in fig. 470, 471 en 472 vermeld. Zij sluit zoo leerzaam bij hen aan, dat ik de verleiding niet kan weerstaan, Mingazz i n i's foto's te reproduceeren en te benutten op dezelfde wijze als de bovengenoemde gevallen hierin zijn verwerkt.

In fig. 476 is dit geschied.

Men ziet in foto 1 (aan Mingazzini's fig. 1 beantwoordend) de basale vlakte dezer hersenen. Aan de rechter hemispheer ziet men den scheeven stand der fissura Sylvii, de inzinking der insula, van de slaappool, der opercula frontalia en temporalia, van den Ammons-hoorn en der mediobasale vlakte aan den lobus temporalis, voor zoover die niet door de rechter cerebellum-helft bedekt wordt. Tevens is de intense atrophie van de linker cerebellum-helft duidelijk.

In foto 2 (fig. p. M i n g a z z i n i) is zichtbaar, dat de mediale steelstraling vezelloos is over grooter uitgestrektheid, dan zij zou zijn, indien uitsluitend D é j é r i n e's mediale pedunculus lemnisci daaruit verdwenen was. Ook de vezelloosheid der laterale steel-straling is daar zichtbaar.

In foto 3 (fig. k. M i n g a z z i n i) is de vezelloosheid der laterale steelstraling nog scherper af ge teekend. Dit vezellooze areaal is wederom veel grooter, dan wanneer daaruit uitsluitend D é j é r i n e's laterale lemniscussteel ware weggevallen. Tevens echter is er in dit niveau van de dorsale kern der rechterzijde ongeveer niets overgeschoten en is het daaraan beantwoordende gekruiste stratum profundum bijna tot niets gereduceerd.

In foto 4 en 5 (fig. i en h M i n g a z z i n i) valt op, hoezeer in verband met het wegvallen der laterale steel-straling, de laterale en latero-dorsale kernen bijna geheel verdwenen zijn. De reductie van het gekruiste stratum complexum dorsale is niet zoo treffend, omdat zij in foto 4 door de machtige vezellaag der intacte laterale straling bedekt wordt. Maar wel blijkt uit foto 5, dat de pedunculaire kernen veel minder dan de overige hebben geleden en begint zich ook het distale einde der ventrale kernen te herstellen.

M i n g a z z i n i's waarneming schijnt mij een in de literatuur alleenstaande waarneming toe, zoowel wat belangrijkheid als nauwkeurigheid aangaat. Naar mijn meening geeft zij ons het beeld van kleine-hersenen, zooals zij zich ontwikkelen kunnen, wanneer er slechts stralingen uit het wandgedeelte der hersenschors zijn overgebleven na'een totale verwoesting van alle frontale en temporale verbindingen, die op zeer jongen leeftijd, vóór de myelinisatie dezer systemen, heeft plaats gehad.

In dit opzicht heeft zij een baanbrekende beteekenis.

Maar zij bewijst niet, dat er cerebello-fugale vezels in den brugge arm bestaan.

Sluiten