Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om die veranderingen in de roode kern vast te stellen, worden achtereenvolgens haar caudale verbindingen één voor één vernield. Aldus bestudeert men: 1°. de veranderingen in de gekruiste roode kern, volgend op halfzijdige doorsnijding (in de medulla oblongata of in het cervicale merg) van den rubro-spinalen bundel (caudale ruggemergsverbinding).

2°. de veranderingen in de gekruiste roode kern veroorzaakt, door éénzijdige verwijdering van het mesencephalon, waarbij noodzakelijk de fonteinvormige straling ,de lemniscus lateralis en soms ook de lemniscus medialis worden vernield zonder iets meer te kwetsen (mesencephale verbinding en tegmentale aanvoerwegen).

3°. de veranderingen in de gekruiste roode kern, als vlak onder de commissuur van Wernekink het tegmentum halfzijdig wordt doorsneden

(ruggemergs-, tegmentum-, cerebellaire- en mesencephale verbindingen).

4°. de veranderingen in de gekruiste kern teweeg gebracht na de eenzijdige doorsnijding van den bindarm (cerebellaire verbinding).

Deze groep kan men combineeren met de roode-keri -afwijkingen tengevolge van cerebellum-exstirpaties.

Eerst dan volgen de veranderingen in de roode kern als proximaal ervan, exstirpaties worden verricht van een hemispheer, met of zonder het striatum, die ieder afzonderlijke beteekenis hebben.

Eerst door het geheel dezer experimenten leert men den bouw van de roode kern overzien.

Ad 1. In deel II, pag. 313, fig. 316, werd, toen de loop van den rubrospinalen bundel bij het konijn werd besproken, reeds kennis gemaakt met eenige der veranderingen, die in de gekruiste roode kern plaats vinden, als halfzijdig de medulla oblongata doorsneden wordt.

Hier moeten eenige bijzonderheden daaraan worden toegevoegd.

In fig. 518 is een teekening afgebeeld van een halfzijdige doorsnijding van den overgang der linker medulla oblongata in het cervicale merg bij een jong konijn (dat ruim een jaar na de operatie werd opgeofferd) ter plaatse, waar de verwonding haar grootste uitbreiding bezit.

Uit die teekening blijkt, dat links het grootste deel van de achterstreng, de spinale trigeminus-streng en het grootste deel der zijstreng is weggenomen. In elk geval is het veld, waar de rubro-spinale bundel gevonden wordt, volkomen vernietigd.

Fig. 518.

Doorsnijding der linker helft van de medulla

oblongata bij het jong-geboren konijn, e.ant. = voorboorn. f.ant., f.lat., f.post. = voorstreng, zijstreng en achterstreng. tr.r.sp. = rubro-spinale bundel. tr.sp.V. = Spinale trigeminus-streng. x.x. = verwondings-plaats. ab. = virtueele lijn, die het verlies in de medulla oblongata weergeeft.

Sluiten