Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

frontale merg getroffen, dan ziet men duidelijk (fig. 552) hoe zich die middelste bundel, ventraal in den hypothalamus begeeft, om een weg te zoeken naar het striatum.

Want fig. 552 geeft een doorsnede vlak boven de roode kern, die door den hypothalamus gaat.

De bundel van M e y n e r t staat op het punt om in het ganglion habenulae af te wijken (fig. 552. f. Mey.) en evenals in fig. 551 zijn in deze, volgens M e y n e r t's snee-richting gemaakte doorsnede, de bundel van V i c q d ' A z y r (fig. 551 en fig. 552. f. V. d'A'z.) en de columna fornicis descendens (fig. 551 en 552. c.f.d.) als twee dwars doorsneden bundels, langs den medialen rand der pars intermedia, tusschen haar en de substantia grisea te vinden.

Het frontale merg der roode kern (fig. 552. rad. front. n. rubr.) is een zeer massief veld, hetgeen echter een opvallende overeenkomst vertoont met het frontale merg bij konijnen (fig. 522—524).

De plaatsing tegenover de omgeving is dan ook bij den mensch soortgelijk als bij het konijn, alleen is het bij den mensch veel meer omvangrijk en veel meer ingewikkeld.

Ook bij het konijn is het mogelijk in normale praeparaten (zie fig. 524—536) met eenige moeite, daarin twee bundels te onderkennen, van welke de eene (bundel a) tusschen den bundel van V i c q d' A z y r en den medialen thalamus-rand heen, naar het centrale thalamus-gebied gaat en de ander (bundel b) langs den hypothalamus heen deels in de ventrale thalamuskern overging, deels het striatum bereikt.

Bij den mensch ziet men het frontale merg te dezer hoogte dorsaal van den bundel van Vicq d'Azyr.

Al sedert Forel kent men dan de stevige vezelmassa, die zich in den hypothalamus begeeft en in den thalamus schijnt uit te stralen (fig. 552. f. r. th.), den tractus rubro-thalamicus.

Ventraal daarvan vindt men een tweeden bundel. Hij ontleent zijn vezels aan de machtige centrale vezelpartij, die in den hilus der roode kern binnendringt. Hij doorbreekt den tractus rubro-thalamicus, komt ventraal er van en het schijnt, alsof zijn overlangs getroffen' vezelbundels rechtstreeks op het striatum toeloopen (fig. 552. tr. str. ru.). Dit is de tractus strio-rubralis.

Deze bundels zijn te zamen vergelijkbaar met den bundel 6 bij het konijn fig. 536 en fig. 536bis). De bundel a, die nog in het mediale gedeelte van het frontale mergveld ligt, ontbreekt evenmin bij den mensch, maar wordt eerst in nog meer frontale sneden zichtbaar.

Wat hier tractus rubro-thalamicus genoemd wordt, loopt evenwel samen met een rubro-corticaal stelsel en wat hier wordt samengevat onder den naam tractus strio-rubralis is een zeer ingewikkeld systeem.

Vooreerst zijn daarin te dezer plaatse niet alleen vezels uit het striatum voor de roode kern, maar, zooals later zal worden uiteengezet, ook vezels uit de frontale hersenschors. Dan ontspringen langs Edinger's Kamm-systeem (tractus strio-peduncularis), langs de ansa lenticularis en den bundel h2 van

Sluiten