Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en atrophie van den gekruisten, rechter, juxta-ventriculairen bind-arm. Immers, wanneer men fig. 572. C beziet, waar het halvemaan-vormige bind-arm-veld uit de kruising is vrijgekomen, dan is liet veeleer de aan de atrophische witte kern gelijkzijdige, linker, bind-arm, welke zich kleiner voordoet, dan de daaraan gekruiste, rechter bind-arm.

De sleutel voor dit merkwaardige feit vindt men in hetgeen zich afspeelt tijdens de vezelkruising in W e r n e k i n k's commissuur. Dit is in foto fig. 572. B zichtbaar en in fig. 573. B geteekend.

De hier bedoelde snede treft het midden van Wernekin k's commissuur. De kruising der bind-arm-vezels is in vollen gang. Daarnaast echter ziet men, dat zich uit de dorso-mediale vlakte der rechter witte kern, bundels van grove vezels losmaken (fig. 572. B, en fig. 573. B, rechts bij a.) die zich in een vijftal lagen, dwars door het tegmentum heen, in latero-dorsale richting, begeven naar de meest dorsale afdeeling van het halvemaan-vormige bind-armveld. Ook uit de atrophische linker, witte kern (fig. 573. B, links bij a.) ontspringen dergelijke vezels, maar smal, mager en in de foto bij dezelfde vergrooting zelfs nauwelijks zichtbaar.

Een aantal dezer vezels komt ontwijfelbaar uit het dorsale gedeelte van den gelijkzijdig en bind-arm voort en bestaat rechts uit flinke, links uit magere, atrophische vezel-bundels.

Intusschen is de werkelijke kruising van bind-arm-vezels in Wernekin k's commissuur in vollen gang, ten deele zelfs reeds voltooid. Aldus is er aan de rechter zijde een ventraal veld van reeds gekruiste bind-armvezels, afkomstig uit de linker (atrophische) witte kern en bestemd voor den rechter juxta-ventriculairen bind-arm.

Dit veld bestaat uit atrophische vezels en is scherp onderscheiden van het overeenkomstige ventrale veld van bind-arm-vezels aan de linker zijde (fig. 572. B en fig. 573. B, bij b). Want dit wordt gevormd door de stevige vezels, die door de normale witte kern, rechts, werden geleverd en na kruising in den linker juxta-ventriculairen bind-arm overgaan.

Er vindt in de commissuur van Wernekink slechts een gedeeltelijke kruising plaats. Vezels uit de kleine hersenen worden naar de gekruiste witte kern gevoerd. Een dorsaal gedeelte der vezels komt uit de gelijkzijdige roode kern, kruist niet, wordt bestanddeel der gelijkzijdige witte kern, en gaat in den gelijkzijdigen bind-arm over.

Daarbij valt op te merken, dat de linker bind-arm (fig. 572. C en fig. 574. A), die misschien iets kleiner is dan de rechter, mediaal en lateraal vergezeld wordt van twee stellig geatrophiëerde eigen bind-arm-kernen. Uit die kernen zijn allereerst weggevallen de, in lengte-richting getroffen vezels, welke die kernen passeeren en in hoofdstuk XII, § 5 nader zijn bewerkt. Zij zijn vezels, afkomstig uit den lemniscus lateralis, den tractus spinalis N. V en het corpus juxta-restiforme.

Dit feit zou er toe nopen om te onderstellen, dat cerebellaire vezels, die tijdelijk in den bind-arm loopen, de gelijkzijdige roode kern zoeken en

Sluiten