Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is gestippeld rood. Door beide wordt de middelpartij van den dorsalen rand der zwarte kern van vezels voorzien.

De tractus peduncularis transversus, die de mediale kern binnengaat tot aan den dorsalen rand der substantia nigra, is door roode kringetjes aangeduid, en de reukbundels, fasciculus retroflexus en pedunculus mammillaris, zijn met roode kruisen aangegeven. De fibrae mesencephalicae-nigrae zijn weder massief rood.

Tegenover die machtige toevoer-stelsels naar de oudere afdeeling der substantia nigra uit de elementaire zintuigsgebieden staan de uitvoerwegen uit dit oude uit nigra-gebied, die zwart geteekend zijn. De fibrae nigraemesencephalicae en talrijke verbindingen met de roode kern.

c. Het proximale gedeelte der zwarte kern, het p a 11 i d o-c erebrale gedeelte er van, of hetne o-n i g r u m. De invloed van.striatum en van hersenschors op het n e o-n igrum. Pallid o-n igrale en cortic o-n i g r a 1 e toelei dingswegen voor de substantia nigra. De verbindingen met het striatum en cortex, de nigropallidaire en nigr o-c orticale banen.

In de voorafgaande bladzijden is voldoende gebleken, dat het oudere gedeelte der substantia nigra uit alle zintuigs-gebieden toeleidingswegen ontvangt, terwijl haar uitvoerwegen beperkt zijn tot de korte verbindingen met roode kern en substantia grisea centralis en tot de iets langere met de voorste heuvels van het mesencephalon.

Tot op zekere hoogte is dit palaio-nigrum een zelfstandig gebied. Wel zullen wij later er op wijzen dat verbindingen uit hooger niveau met het palaio-nigrum, mogelijk en zelfs waarschijnlijk zijn, maar het palaio-nigrum, kan niet, zooals het neo-nigrum, tot atrophie worden gebracht door verwijdering van het striatum met de hemispheer.

Na zulk een operatie gaat bij alle zoogdieren, bij konijn en hond, ook bij den mensch, de overgroote meerderheid der cellen in de zwarte kern te gronde, gelijkzijdig, als de operatie éénzijdig wordt verricht. Onder die omstandigheden blijft er evenwel aan het caudale einde een omschreven ongedeerd gebied in de zwarte kern. Het is juist dat gedeelte, dat ongeveer beantwoordt, aan hetgeen hier als het palaio-nigrale gedeelte is beschreven.

Tot toelichting dezer uiteenzetting is in fig. 586 het resultaat in teekening gebracht, van hetgeen door éénzijdige verwijdering van hemispheer -f- striatum op de substantia nigra derzelfde zijde, bij het konijn, teweeg wordt gebracht. In fig. 586. A is een snede door het caudale einde der zwarte kern der niet geopereerde, normale, zijde afgebeeld. In dit thionine-praeparaat herkent men zoowel de mediale kern met haar latero-dorsalen uitlooper, als de laterale kern van het palaio-nigrum.

In fig. 586. B, de afbeelding eener snede op dezelfde hoogte aan de

Sluiten