Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ ^ ^ d°°r F 6 r r a r 0 als nucIe«« latero-dorsalis be-

ZiJ ]lgt als een smalle strook boog-vormig om de ventrale afdeeling heen bestaat uit groote, slanke pyramiden met haar lengte-as in transversale ïchtmg, dxe voordat de latero-dorsale uitlooper der oude mediale kern steil gaat staan en ter zijde wijkt, een voortzetting er van schijnt te zijn (zie ook

1 , a\ n l. ngt Samen m6t de mediaIe kern (b2) en met de laterale

kern (c2). Gezamenlijk met hen vormt de latero-dorsale uitlooper een halter-

ventrale afdeeling der intermediale kern

(lig. 588. B. c2 + a2 + a1 + b2).

Li ï d6Ze *aatff!n0emde afdeeling liggen in fig. 588. A de intensief gekleurde veze bundels, die reeds in fig. 587 daarin zichtbaar waren en hier* zijn genoemd Men rekent hen gewoonlijk tot de latero-pontine vezels, maar al gaan een deel dezer vezels stellig in den lemniscus over, het gezamenlijk stelsel er van is een zeer ingewikkeld, straks nader te beschrijven, stelsel Daarin loopen vooreerst vezels, waardoor de substantia nigra met den

teruggekomenUS ^ zal Worden

De hier geteekende doorsnede is een sleutel voor het verstaan der cel-

groepeenng in het neo-mgrum, want de zwarte kern neemt in meer proximale sneden snel in omvang af. p e

Wat in fig. 588 nog over was van het palaio-nigrum is in fig. 589 ver-

XTcenÏal ^ ^ g6W°rden met de substantia

gnsea central* en wordt niet meer tot de substantia nigra gerekend

WnT0° ™i °Ud? Iat6raIe k8rn verdwenen- In P^ats daarvan verschijnen latero-dorsaal van de zwarte kern, tusschen haar en corpus geniculatum

mediale, de nucleus subthalamicus of de kern van L uy s (fig. 589. n s th )

dehvnotT 1 T;enSteel rUStend 6n tuSSchen deze kern en den thalamus,' hypothalamus (fig. 589. hyp.) met Forel's bundel h2 en de zone incerta

richW ^ Van hGt ne0"nigrum reikt ^enmin ver in proximale

ricnting en is hier nagenoeg voorbij.

kenUfTZaT t ^ (% 589' A" ^ en de intermediaire

kern (fig. 589 A. a plus a2) dicht opeen. Het vezel-stelsel * in de intermediale

kern is den hersensteel reeds dicht genaderd. Hier reeds beginnen zich de

veze s om te buigen, die dwars door den hersensteel heen zullen gaan, in

vezelrijke uitloopers, door welke de nucleus subthalamicus met den nucleus

pallidus in meer proximale sneden samenhangt (zie ook fig. 598). Zij nemen

den lol 7' f 1 °Vereenkomstig is en gelijkgesteld mag worden aan den loop der vezels van het menschelijk kam-systeem

In het cel-praeparaat (fig. 589 b.) vindt men hetzelfde als in het vezelpraeparaat. Hypothalamus en kern van L u y s dringen de zwarte kern van het corpus geniculatum af. In alle kernen, die hier tot het neo-nigrum gere-

striatumbth' fT ^ T611 16 gr°nde ak ^ hemisPheer te zamen met het ïatum b,j het dier wordt weggenomen, en om die reden wordt in de substantia

Sluiten