Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ondanks dit reuzenwerk blijft toch de noodzakelijkheid bestaan om de brake velden, die tusschen de richtingslijnen overblijven, aantevullen en te bewerken. Deze arbeid kan slechts geschieden door vele personen, die ieder de architectuur van het zenuwstelsel beschrijven op de wijze, zooals zij het gezien hebben. Elk dezer verhandelingen zullen dan bijdragen kunnen vormen voor een latere kennis van den bouw van het centrale orgaan, gelijk deze zich voordoet uit experimenteele, embryologische en pathologische en vergelijkend anatomische gezichtspunten.

Maar elk dezer verhandelingen zal een zeer persoonlijk cachet moeten dragen. Met opzet heb ik de schors der hersenen niet behandeld. Ik zal haar ook niet behandelen. Mijn oprechte overtuiging is, dat men met het onderzoek er van op den verkeerden weg is. Naar mijn meening kunnen schorsvelden, welker aantal onrustbarend is toegenomen, niet uitsluitend met behulp van celstructuur bepaald worden. Om echter daarnaast te stellen: de vezelstructuur dezer velden, hun onderlinge verbindingen, hun gedrag tegenover volkomen of gedeeltelijke doorsnijdingen der corona radiata of tegenover gedeeltelijke schors-exstipaties, — dat alles zou een kritisch onderzoek aan een zeer omvangrijk materiaal noodzakelijk maken. Daartoe voel ik mij niet in staat.

Dit werk geeft een voorstelling van het zenuwstelsel, gelijk ik het meen gezien te hebben.

Het zou mij weinig moeite gekost hebben om eenige vellen druks hierbij te voegen, welke de titels aangaven van de voor dit werk benutte literatuur. Ik heb dit echter achterwege gelaten, omdat het al zoo dikwerf is gedaan.

Ik heb velen te danken voor de hulp en ondersteuning bij mijn werk.

Allereerst gaat mijn dank uit naar het bestuur van het „RemmertAdriaan-Laan-fonds, dat mij in de gelegenheid stelde om de vijf deelen, waaruit dit werk is opgebouwd, uit te geven.

Dan ben ik het hoofd der psychiatrisch-neurologische kliniek te Utrecht, Professor Dr. L. B o u m a n, zeer erkentelijk voor de vrijheid van beweging, die hij mij in de kliniek heeft gelaten en de van zijn kant altijd beschikbare hulp, wanneer er aanvullend onderzoek noodig werd.

Ook De Erven B o h n hebben reden om van mij een woord van dank te verwachten voor de voortreffelijke uitvoering van het werk, en ik stel er prijs op een bijzonder woord van dank te richten tot de Firma Enschedé, bepaaldelijk tot den heer Hagedoorn voor de verwerking der platen.

Ten slotte kan ik niet genoeg waardeeren de hulp van mijn echtgenoote, die door de bewerking van het register, een arbeid heeft verricht, die boven mijn lof is verheven, en Mej. E. D. Alma, die door de voortreffelijke zorg voor de correctie der drukproeven, mijn taak zeer heeft vergemakkelijkt.

Dr. C. C. D e 1 p r a t was als altijd weer bereid, de zorg voor de eindcorrectie op zich te nemen. Zijn hul]) is het uiterlijk van het boek zeer ten goede gekomen.

Dr. C. W i n k 1 e r.

Sluiten