Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die van de andere zijde samen en daardoor wordt dwars door het voorste derde gedeelte van den derden ventrikel een verbinding tusschen de twee thalami gevormd, de middelste grijze hersencommissuur of de commissura grisea media cerebri (fig. 605 com. gr. med.).

Het occipitale einde van den derden ventrikel, ter plaatse waar de grens tusschen mesencephalon en diëncephalon wordt gevonden, wordt dorsaal bedekt door de pijnappelfdier, de glandula pinealis of de epiphysis cerebri (fig. 605 epiph.), die hier tusschen de beide voorste heuvels van het mesencephalon wordt ingeperst. Door twee dunne bandjes, de pedunculi conarii, hangt zij samen met witte vezelbundeltjes, die aan weerszijden den medio-dorsalen grenswal van het occipitale einde des derden ventrikels vormen. Maar de epiphyse bedekt den eigenlijken oorsprong der laatstgenoemde bundels, die in de ganglia habenulae aan het occipitale mediale gedeelte van den thalamus is te vinden. De bundels zelve dragen den naam van habenulae (fig. 605 hab.), worden echter tegenwoordig de taeniae thalami genoemd. Voorts ziet men, onmiddellijk frontaal onder den epiphvsis cerebri, de commissura posterior cerebri of de achterste hersencommissuur loopen (fig. 605 c. post. ce.), die op de plaats waar de aquaeductus Sylvii in den derden ventrikel overgaat, den laatstgenoemde dorsaal bedekt en dus tevens een grens is tusschen mesencephalon en diëncephalon.

Op de dorsale vlakte van het diëncephalon, dat tusschen stria terminalis en ventriculus III geplaatst is, neemt men eenige ondiepe gleuven waar.

Door één er van, die in het frontale gedeelte lateraal ontspringt en naar de taenia thalami toe convergeert, wordt een frontale voorwelving van den thalamus begrensd. Deze voorwelving, het tuberculum anterius, nucleus anterior thalami of voorste thalamuskern (fig. 605 n. ant. th.), is daardoor afgescheiden van de latero-dorsale afdeeling van den thalamus (fig. 605 n. lat. do. th.).

Dit tuberculum anterius neemt den uit het corpus mammillare ontsprongen bundel van V i c q d'A z y r op.

Vereenigd met de taenia thalami en met den nucleus habenulae (die door M e y n e r t's fasciculus retroflexus verbonden is met het ganglion interpedunculare) is dit een zeer oud gedeelte van den thalamus. Gezamenlijk wordt dan die afdeeling van het diëncephalon gewoonlijk onder den naam van epithalamus beschreven.

Men onderscheidt den epithalamus als een afzonderlijke afdeeling, omdat, zoowel de nucleus anterior thalami, als het ganglion habenulae met gedeelten van het rhinencephalon zijn verbonden, of door krachtige verbindingswegen samenhangen met rhinencephale onderdeelen van de pars intermedia cerebri.

Tegenover dit gedeelte van den thalamus staat dan de dorso-laterale afdeeling van den thalamus, welker dorsale wand aan den lateralen ventrikel grenst en gevormd wordt door veel jongere kernen voor secundaire wegen uit zintuigelij ke zenuwen, welke in die kernen onderbroken worden en daardoor op indirecte wijze met de mantelvlakte der hersenschors verbonden worden.

Sluiten